Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2024) για την επιλογή 14 Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων στα Υπουργεία

 • Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
 • Εσωτερικών
 • Υγείας
 • Υποδομών και Μεταφορών
 • Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Ανάπτυξης
 • Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Δικαιοσύνης
 • Πολιτισμού
 • Μετανάστευσης και Ασύλου
 • Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
 • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Τουρισμού
 • Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Οι ενδιαφερόμενοι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν οργανικά σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του αρ. 14 του ν.4270/2014, δύνανται να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ-Πίνακα Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων» ηλεκτρονικά, για τη θέση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο