Πρόοδος ανταγωνιστικού διαλόγου για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων (N. 4738/2020) σύμφωνα με τη διακήρυξη Δ3/2022 Α.Π. 164799 ΕΞ 2022, 10.11.2022

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι σήμερα 16 Ιανουαρίου 2024 ξεκινά ο 2ος Κύκλος του Διαλόγου, μέσω της κοινοποίησης σχεδίου σύμβασης παραχώρησης προς τους προεπιλεγέντες επενδυτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την έγκριση των από 20.10.2022 και 07.08.2023 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είναι οι:

  1. «Bain Capital Credit»,
  2. «Christofferson, Robb & co, LLC»,
  3. «Fortress Credit Corp.»,
  4. Ένωση Εταιρειών «KAICAN Hellas – Beaumont Summit Financial DAC»,

Στις 21.12.2023 στο πλαίσιο της Β.Ι Φάσης («Διάλογος») του Διαγωνισμού για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του Ν. 4738/2020 τέθηκαν υπόψη των προεπιλεγέντων επενδυτών μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και επιπρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία. Μεταξύ αυτών το αναθεωρημένο έγγραφο βασικών συμβατικών όρων (term sheet), το οποίο ενσωματώνει πορίσματα των διενεργηθεισών συνεδριών μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των προεπιλεγέντων επενδυτών στο πλαίσιο του 1ου Κύκλου του Διαλόγου, αλλά και τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις  για το Φορέα, με το ν. 5072/2023.

Στην επόμενη φάση θα λάβει χώρα η διαδικασία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών από τους υποψήφιους επενδυτές, από όπου θα προκύψει ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο