Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού Κτηματικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’

ΚΟΛΩΝΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού Κτηματικών Υπηρεσιών

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Υπουργείο Οικονομικών:
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Προμήθειας και Υπηρεσιών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

9/4/2019 – 3/5/2019

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e-mail στο: s.sidiropoulou@minfin.gr είτε με φαξ στο: 210-5236769

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο