Πρόγραμμα Σταθερότητας 2019

Το Πρόγραμμα Σταθερότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας για την περίοδο 2019-2022 υποβάλλεται στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1466/1997 του Συμβουλίου και αντιστοιχεί στο εθνικό μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο του Άρθρου 4 (1) του Κανονισμού (ΕΕ) 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ο τύπος και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σταθερότητας είναι σύμφωνα με τον ισχύοντα «Κώδικα Συμπεριφοράς για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης», ο οποίος συμφωνήθηκε στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή στις 15 Μαΐου 2017.

Οι μακροοικονομικές προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας έχουν υιοθετηθεί από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), σύμφωνα με το Άρθρο 4 (4) του Κανονισμού (ΕΕ) 473/2013.

Πρόγραμμα Σταθερότητας 2019

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο