Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’

ΚΟΛΩΝΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικών ελέγχων

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Υπουργείο Οικονομικών:

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων &Διοικητικής Υποστήριξης

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομικών:

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»

Ταξινόμηση κατά CPV:
72.21.22.20-7 «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού Διαδικτύου (Internet) και ενδοδικτύου (intranet)»
80.53.31.00-0 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC 84 και CPC 92, κωδικός NUTSGR300

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ΕΥΡΩ, 569.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 459.596,77 €, πλέον ΦΠΑ: 110.303,23€)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο θα προταθεί για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

28.06.2016 – 05.07.2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e-mail στο: opsde@gsis.gr είτε με φαξ στο: 210-4802089

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο