ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αρ. πρωτ.:69001 ΕΞΕ 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                  Ημ/νία: 11/08/2022
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου
Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεωργιάδη 65
Τ.Κ.:713 05, Ηράκλειο
Τηλ. : 2813-412226/20
Fax: 2813-412250
E-mail:ky-irakleiou@gspp.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αρίθμ. πρωτ. 64584/29-07-2022 Διακηρύξεώς μας (ΑΔΑ:6ΣΛΒΗ-997) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 11/12-11-1929 «περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων» όπως ισχύουν, την 22/08/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 12:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, Γ. Γεωργιάδη 65, ΤΚ 713 05, Ηράκλειο Κρήτης, εκτίθεται σε ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ανοικτή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκποίηση κατά προσέγγιση 6.500 κυβικών μέτρων άμμου που θα προέλθουν από την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Καστρίου του Δήμου Βιάννου».
Όποιος επιθυμεί να διαγωνισθεί υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή  αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για συμμετοχή στη πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησης της υπό απόληψη άμμου που θα προέλθει από το παραπάνω αναφερόμενο έργο, ποσού ίσου με το ποσό των χιλίων, τριακοσίων ευρώ (1.300€).
Περισσότερες πληροφορίες για την δημοπρασία, τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, δίνονται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου (Γ. Γεωργιάδη 65, ΤΚ 713 05, Ηράκλειο Κρήτης), στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε (Λιμάνι Ηρακλείου), στους Δήμους Ηρακλείου, Βιάννου και Μινώα Πεδιάδας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (https://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/anakoinoseis) όπου έχει αναρτηθεί το πλήρες κείμενο και η περίληψη της διακήρυξης.

Η Προϊσταμένη της
Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου

Χριστοδουλάκη-Βασιλάκη Ελένη
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/Α’

 

ID: 18798479

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο