Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου έτους 2014, άρθρου 22 Ν. 3492/2006

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 Ν.3492/2006, η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) συντάσσει Ετήσια Έκθεση Ελέγχου, που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των ελέγχων διαχείρισης προϋπολογισμού και επάρκειας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, την αξιολόγηση των ελέγχων και των ευρημάτων των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, Περιφερειών και λοιπών φορέων. Η εν λόγω Έκθεση, κατόπιν έγκρισης από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.), υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών και αποτελεί τη βάση για την παροχή προς αυτόν επαρκούς διαβεβαίωσης ή τη διατύπωση επιφυλάξεων για το σύνολο ή μέρος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δημοσιονομικών του Κράτους.

Συνοψίζοντας το περιεχόμενο της ανωτέρω Έκθεσης για το έτος 2014 αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Oργανωτικές/νομοθετικές ρυθμίσεις
  • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και συντάχθηκε ο πίνακας εγκεκριμένων υπαλλήλων στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ., σε εφαρμογή του Ν. 4151/2013.
  • Θωρακίστηκε η ελεγκτική διαδικασία και παρασχέθηκε νομική στήριξη και προστασία στους δημοσιονομικούς ελεγκτές με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν.4261/2014.
2. Ελεγκτική Δραστηριότητα

Κατά το έτος 2014 διενεργήθηκαν συνολικά 159 έλεγχοι. Εξ αυτών οι 95 διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3492/2006 όπως ισχύει και από αυτούς οι 94 αφορούσαν έκτακτους ελέγχους (91 κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και 3 λοιπούς έκτακτους), καθώς και έναν (1) τακτικό. Επιπροσθέτως διενεργήθηκαν 64 έλεγχοι όσον αφορά στην τήρηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου.

3. Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ)

Συστάθηκαν με τα Προεδρικά Διατάγματα των νέων Οργανισμών των Υπουργείων, οι προβλεπόμενες, από το άρθρο 12 του Ν.3492/2006 όπως ισχύει, Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου αυτών, με κύρια αποστολή την παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των Υπουργείων και των φορέων που εποπτεύονται από αυτά. Αντίστοιχη πρόβλεψη δεν υπήρξε για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους εποπτευόμενους φορείς των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

4. Προτάσεις

Διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης των ελέγχων, αναφορικά με τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων, όπως αυτοί καθορίζονται με τη διαδικασία του Ν. 3492/2006.

Κατόπιν των ανωτέρω και παρά τους προαναφερθέντες ελέγχους, εξαιτίας της μη συγκρότησης της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.), αρμόδιου συλλογικού οργάνου για την έγκριση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων και την εξέταση των αντιρρήσεων των ελεγχόμενων φορέων στις συστάσεις των ελέγχων, έως τον Οκτώβριο 2014, προκύπτει περιορισμένη ελεγκτική δραστηριότητα, μη ικανή να οδηγήσει στην εξαγωγή ασφαλούς και αξιόπιστου συμπεράσματος για την επάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δημοσιονομικών του κράτους. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η διατύπωση γνώμης στον Υπουργό Οικονομικών, είτε με την παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης είτε με τη διατύπωση επιφυλάξεων.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο