Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου 1.7.2016 – 30.6.2017, άρθρου 22 Ν.3492/2006

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 Ν. 3492/2006 και του Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) όπως ισχύει, η Γ.Δ.Δ.Ε. συντάσσει Ετήσια Έκθεση Ελέγχου, που περιλαμβάνει: α) τα συμπεράσματα των διενεργηθέντων ελέγχων της Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων, β) την αξιολόγηση, από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, της συμμόρφωσης των ελεγχθέντων φορέων στις διατυπωθείσες συστάσεις των ελέγχων προηγούμενων ελεγκτικών περιόδων και γ) την ελεγκτική δραστηριότητα των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπών φορέων. Η εν λόγω Έκθεση, κατόπιν έγκρισης από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.), υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών και συνοδεύει τον Προϋπολογισμό.
Συνοψίζοντας το περιεχόμενο της ανωτέρω Έκθεσης για την ελεγκτική περίοδο από 01.07.2016 – 30.06.2017 αναφέρονται τα ακόλουθα:
1. Κύριες νομοθετικές και οργανωτικές ρυθμίσεις
  • Προβλέφθηκε, στις αρμοδιότητες των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), η συμμετοχή σε ελέγχους, με εντολή και υπό την εποπτεία της ΓΔΔΕ. Επίσης προβλέφθηκε ότι οι Δ.Υ.Ε.Ε. δύνανται να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων στις συστάσεις των εκθέσεων ελέγχων της Γ.Δ.Δ.Ε.
  • Τροποποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ., προσαρμοζόμενο στις νέες οργανωτικές αλλαγές και διευρύνθηκε το πλήθος των δυνητικών ελεγκτών, προκειμένου να ενισχυθεί το ελεγκτικό έργο της Γενικής Διεύθυνσης.
  • Δημιουργήθηκε ο ΚΑΕ 3774, στον οποίο θα εγγράφονται τα έσοδα από την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων.

2. Ελεγκτική Δραστηριότητα 

2.1. Τακτικοί έλεγχοι
Κατά την ανωτέρω ελεγκτική περίοδο διενεργήθηκαν συνολικά (32) τακτικοί διαχειριστικοί έλεγχοι (έλεγχοι συστήματος) από τη Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Δ.Δ.Ε.). Στόχος των ελέγχων που διενεργούνται από τη Δ.Δ.Ε. είναι η διαπίστωση της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των φορέων, καθώς και της χρηστής διαχείρισης του προϋπολογισμού τους. Οι ελεγχόμενοι φορείς ήταν: (3) Ο.Κ.Α., (4) Περιφέρειες, (4) Δήμοι, (13) Ν.Π.Δ.Δ. (εκ των οποίων 4 Νοσοκομεία και 3 Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.) και 8 Ν.Π.Ι.Δ.-Δ.Ε.Κ.Ο. (εκ των οποίων δύο ειδικές υπηρεσίες Α.Ε.Ι.).
Οι ανωτέρω φορείς αξιολογήθηκαν ως προς τη λειτουργία του συστήματός τους, σύμφωνα με την ακόλουθη 4βάθμια κλίμακα ως εξής:
Βαθμολογία Φορέα            Ποσοστό
1. Λειτουργεί καλά. Απαιτούνται μόνο επουσιώδεις βελτιώσεις        9,38%
2. Λειτουργεί, όμως απαιτούνται κάποιες βελτιώσεις      43,75%
3. Λειτουργεί μερικώς. Απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις      46,88%
4. Ουσιαστικά δε λειτουργεί        0,00%
Κατά τους ανωτέρω ελέγχους αναδείχθηκαν ευρήματα, εκ των οποίων ποσοστό 35,38% χαρακτηρίστηκαν ως «ουσιαστικά». Η πλειονότητα των ουσιαστικών ευρημάτων (78,51%) εντοπίστηκε στη θεματική ενότητα «Οικονομική Διαχείριση – Τήρηση Νομοθεσίας & Υποχρεώσεων Φορέα». Καθίσταται σαφές ότι σχεδόν το ήμισυ των φορέων του ελεγχθέντος δείγματος παρουσιάζει σοβαρότατες λειτουργικές αδυναμίες και μάλιστα στην οικονομική τους διαχείριση, καταδεικνύοντας σοβαρό πρόβλημα στην δυνατότητα ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους και στη δυνατότητα επίτευξης του στόχου/δημοσιονομικού αποτελέσματος.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω ελέγχων διατυπώθηκαν, σε (8) φορείς, συστάσεις για επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης σχετικά με τη μη τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης, καθώς και της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, συνολικού ύψους 394.612,85 €. Επίσης, σε (15) φορείς εντοπίστηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στις θεματικές ενότητες «Μισθοδοσία» και «Συμβάσεις», το ύψος των οποίων αναμένεται να υπολογιστεί και να καθοριστεί από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των φορέων, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί, προκειμένου να γίνει η αναζήτησή τους από τους λαβόντες. Σε περίπτωση άρνησης επιστροφής, αυτό θα έχει ως συνέπεια την έκδοση από τη Γ.Δ.Δ.Ε. αποφάσεων πράξεων καταλογισμού σε βάρος των λαβόντων ή και των συνυπεύθυνων.
Επιπλέον, σε συνέχεια σχετικών συστάσεων σε φορείς που είχαν ελεγχθεί την προηγούμενη ελεγκτική περίοδο, εκδόθηκαν Αποφάσεις Δημοσιονομικής Διόρθωσης συνολικού ύψους 1.073.889,08 €, Πράξεις Καταλογισμού συνολικού ύψους 2.312,78 €, προωθήθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αιτήσεις Αναθεώρησης Χρηματικών Ενταλμάτων που ανέρχονται αθροιστικά στις 583.693,34 € και έγιναν ενέργειες επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ύψους 3.189.155,58 €.
Κατωτέρω συνοψίζεται το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα:
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ         ΠΟΣΟ 
Δημοσιονομικές  Διορθώσεις  1.468.501,93
Αχρεωστήτως Καταβληθέντα Ποσά  3.189.155,58
Πράξεις Καταλογισμού         2.312,78
Αιτήσεις αναθεώρησης  Χρηματικών Ενταλμάτων     583.693,34
ΣΥΝΟΛΟ  5.243.663,63
Πέραν του απεικονιζόμενου δημοσιονομικού αποτελέσματος, πολλαπλάσια σημασία έχει το προστιθέμενο όφελος των ελέγχων για τη βελτίωση των συστημάτων των φορέων. Μέσω των τακτικών ελέγχων εντοπίζονται συστημικές παθογένειες στη λειτουργία των φορέων και επισημαίνονται τα σημεία εκείνα που χρήζουν παρέμβασης, συνοδευόμενα από τις κατά περίπτωση απαραίτητες συστάσεις, συντελώντας, έτσι, μεσοπρόθεσμα, στη διαμόρφωση και εγκαθίδρυση δημοσιονομικής συνείδησης στους φορείς και στην αποτροπή εμφάνισης αντίστοιχων ζητημάτων στο μέλλον.
Επιπλέον, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων (Δ.Σ.Α.Ε.) κατά την ελεγκτική περίοδο 01.07.2016-30.06.2017 προέβη σε διοικητική παρακολούθηση των συστάσεων (36) τακτικών ελέγχων, οι οποίοι είχαν διενεργηθεί κατά τη διευρυμένη ελεγκτική περίοδο από 01.01.2015 έως 30.06.2016. Στο πλαίσιο της διοικητικής παρακολούθησης των ανωτέρω ελέγχων προκύπτει ότι μέχρι τη σύνταξη της παρούσας έχει υλοποιηθεί περίπου το 30,92 % των συστάσεων (συστάσεις για τις οποίες κρίνεται ότι υπήρξαν από τους ελεγχόμενους φορείς ενέργειες επαρκούς συμμόρφωσης προς τις συστάσεις των ελέγχων).
2.2. Έκτακτοι & Ειδικοί Έλεγχοι
Ακολούθως παρατίθεται συνοπτικά η ελεγκτική δραστηριότητα της Διεύθυνσης Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων (Δ.Ε.Ε.Ε.) για την εξεταζόμενη περίοδο:
  • Ολοκλήρωση (178) υποθέσεων, εκ των οποίων οι (130) αφορούσαν ελέγχους κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών και οι υπόλοιποι (48) λοιπούς διαχειριστικούς ελέγχους.
  • Σε εξέλιξη (87) έλεγχοι, εκ των οποίων οι (59) αφορούν εισαγγελικές παραγγελίες και οι (28) λοιπούς διαχειριστικούς ελέγχους.
  • Συμμετοχή εκπροσώπων της Δ.Ε.Ε.Ε. σε μικτά κλιμάκια ελέγχου υπό την εποπτεία της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και υπό την εποπτεία του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών.
  • Διενέργεια (4) διαχειριστικών ελέγχων σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της Γ.Ε.Δ.Δ.
  • Διενέργεια (7) εκτάκτων διαχειριστικών ελέγχων κατόπιν εντολής του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
  • Διενέργεια ενός διαχειριστικού ελέγχου κατόπιν εντολής του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  • Διενέργεια (18) ελέγχων σε ισάριθμα κληροδοτήματα.  Τα συνήθη ευρήματα στους ελέγχους κληροδοτημάτων αφορούν στην μη τέλεση του σκοπού, τη μη έγκαιρη υποβολή Προϋπολογισμών και Απολογισμών, τη μη αξιοποίηση της περιουσίας των κληροδοτημάτων κλπ. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ζημιά ή έλλειμμα στην κοινωφελή περιουσία, έγινε πρόταση για καταλογισμό.
3. Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.)
Αξιολογώντας τα στοιχεία της δραστηριότητας των Μ.Ε.Ε. κατά τον δεύτερο χρόνο ουσιαστικής λειτουργίας τους (2016), διαπιστώθηκε ότι ελεγκτική δραστηριότητα παρουσίασαν (9) Υπουργεία, (6) Υπουργεία δεν διενήργησαν κανένα έλεγχο κυρίως λόγω υποστελέχωσης, ενώ (2) Υπουργεία δεν απέστειλαν στοιχεία της ελεγκτικής δραστηριότητας τους.
Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα τροποποιηθεί οι Οργανισμοί των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτές Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 12 παρ. 4 του Ν.3492/2006.  Αντίστοιχα, όσον αφορά στους εποπτευόμενους φορείς με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας μας στοιχεία περί σύστασης Μ.Ε.Ε. σε αυτούς.
4. Προτάσεις 
Λαμβανομένης υπόψη της έως σήμερα ελεγκτικής εμπειρίας και ενόψει της έκδοσης του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών, διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης των τακτικών και εκτάκτων ελέγχων, αναφορικά με τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων, οι οποίες εφόσον υλοποιηθούν θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου. Ιδιαιτέρως επισημαίνονται η δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), η τροποποίηση του Ν.3492/2006 ως προς πεδίο εφαρμογής και το σχεδιασμό των ελέγχων και του Ν.4182/2013 αναφορικά με τον έλεγχο των Κοινωφελών Περιουσιών.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο