Περίληψη Διακήρυξης Β’ Επαναληπτικής Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Αδρανών Υλικών)

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας διακηρύττει ότι διενεργείται η Β επαναληπτική πλειοδοτική φανερή δημοπρασία εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Αδρανών Υλικών) με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 07-02-2020 αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ: 6ΟΖΙΗ-8ΝΘ) σύμφωνα με το αρθρ. 72 του Δ/τος της 11/12-Νοεμ./1929. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 6η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και από 10 π.μ. έως 10.30 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται από 9:30 π.μ. έως 10 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Περίληψη Διακήρυξης Β’ Επαναληπτικής Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Αδρανών Υλικών)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο