Περίληψη Διακήρυξης Β’ Επαναληπτικής Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Αδρανών Υλικών) – Θέση Βελβίτσι Δήμου Πατρέων

Η Αν Προισταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας διακηρύττει ότι διενεργείται επαναληπτική πλειοδοτική φανερή δημοπρασία εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου (Αδρανών Υλικών) με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 21-01-2021 αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΞΚ1Η-ΠΞΦ) σύμφωνα με το αρθρ. 72 του Δ/τος της 11/12-Νοεμ./1929. Η ποσότητα των αδρανών υλικών (αυτούσιο αμμοχάλικο) προς εκποίηση ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα και τέσσερα κυβικά μέτρα (10.440,04 m3) αδρανή υλικά (αυτούσιο αμμοχάλικο) που προήλθαν από τον καθαρισμό χειμάρρων και βρίσκονται στη θέση Βελβίτσι του Δήμου Πατρέων. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 10η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και από 12.00 μ.μ. έως 12.30 μ.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται από 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο