ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας διακηρύσσει τη διενέργεια Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με τους όρους της με αρ. Πρωτ. ΟΕ 42722 ΕΞΕ 2020/11-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΙΡΗ-ΦΙΝ) αρχικής διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση του Δασαρχείου Μεσολογγίου και την Διεύθυνση Δασών Αιτωλ/νίας. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 406,00 τ.μ. για το Δασαρχείο Μεσολογγίου και 206,25 τ.μ για την Διεύθυνση Δασών Αιτωλ/νίας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) για γραφειακούς χώρους, για αρχειακούς-βοηθητικούς χώρους, όπως αναλύονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Μεσολογγίου. Το ακίνητο μπορεί να είναι αποπερατωμένο ή ημιτελές ή υπό ανέγερση και να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση στο δημόσιο, μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το δημόσιο. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. 85537/02-06-2020 απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε & Ι, ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και δεκατριών λεπτών, 2.755,13 €. Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 και από ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας, στο ισόγειο του κτιρίου Δ.Ο.Υ.-Λιμάνι, , στην πόλη του Μεσολογγίου. Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν.Αιτωλ/νίας ΑΡΓΙΑΔΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α’

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο