ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

Διακηρύττει ότι

Διενεργείται Α΄ επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. , με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ: 6ΝΣΕΗ-Ω1Ι.

Η Α΄ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 05/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα από 09.00π.μ. έως 09.30π.μ..στο κτίριο των γραφείων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, Γούναρη 11Α, 26110 Πάτρα.

Σχετικά αντικείμενα:
616ΔΗ-ΚΜΦ.pdf
O.E.-616ΔΗ-ΚΜΦ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο