Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου στην επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Με την από 17/07/2023 (Α.Π.106886ΕΞ2023) Απόφαση του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (915.000) ευρώ στην επιχείρηση – πρατήριο καυσίμων με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 801005610, με έδρα στη διασταύρωση των οδών Κωνσταντινουπόλεως 161 και Αρίστωνος 57 Αθήνα, για τους κάτωθι λόγους:

Τα δείγματα α) Βενζίνης αμόλυβδης 95 RON και β) Πετρελαίου κίνησης που έλαβαν κατά την διάρκεια ελέγχου οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, από το πρατήριο υγρών καυσίμων «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» στη διασταύρωση των οδών Κωνσταντινουπόλεως 161 και Αρίστωνος 57, με Α.Φ.Μ.: 801005610, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, εξετάστηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους και βρέθηκαν : α) το δείγμα βενζίνης αμόλυβδης 95 RON ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ, σε ποσοστό 93% περίπου με μείγμα ελαφρών λαδιών πετρελαίου που περιέχουν αιθανόλη διότι, 1) περιέχει τον ιχνηθέτη κινιζαρίνη σε συγκέντρωση 0,2 mg/L αντί της 3,0 mg/L, 2) περιέχει αιθανόλη σε ποσοστό 24,6%v/v αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου 10% v/v, 3)περιέχει βενζόλιο σε ποσοστό 1,7% v/v αντί του μεγίστου επιτρεπόμενου ορίου 1,0% v/v,
4) έχει περιεκτικότητα σε οξυγόνο 8,3% v/v αντί της μέγιστης επιτρεπόμενης 3,7% ν/ν, 5) έχει απόσταγμα 65% v/v στους 70°C αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου 52% v/v και 6) έχει απόσταγμα 86% v/v στους 100°C αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου 72% v/v. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση και η χρήση αυτού του προϊόντος ως καύσιμο στην ελληνική αγορά (Αποφ. ΑΧΣ 147/2015 ΦΕΚ 293/Β/2016, Αποφ. ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 501/Β/2012, Αποφ. ΑΧΣ 77/2016 ΦΕΚ 4217/Β/2016). Και β) το δείγμα πετρελαίου κίνησης ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ με πετρελαϊκά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο σε ποσοστό 90% τουλάχιστον, τα οπoία προϊόντα εμφανίζουν εικόνα προσομοιάζουσα με κηροζίνη αεροσκαφών (πρότυπα JETA1 AFQRJOS issue 29-Oct 2016) διότι α) έχει περιεκτικότητα σε θείο 2940 mg/kg αντί του μεγίστου επιτρεπόμενου 10,0 mg/kg και β) εμφανίζει σημείο ανάφλεξης 41,0°C αντί ελαχίστου επιτρεπομένου 55, 0°C για το πετρέλαιο κίνησης (Def. St. 91-91 Issue 7 18/2/2021, inc. amendment 3, 2-2-2015, Αποφ. ΑΧΣ 316/2010, ΦΕΚ 501/Β/2012, ΑΠΟΦ. ΑΧΣ 76&77/2016, ΦΕΚ 4217/Β/2016, ΦΕΚ241/Β/2017, Αποφ. ΑΧΣ 467/2002, ΦΕΚ 1531/Β/2003, Αποφ. ΑΧΣ 468/2002, ΦΕΚ 1273/Β/2003). Δεν επιτρέπεται η διακίνηση και η διάθεση του προϊόντος ως καυσίμου στην ελληνική αγορά. Παραβάσεις για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των αρθρ. 17, 20 & 26 του ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 8.1 εδ. ii – πίνακας 8.1β της υπ’ αριθμ. Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25-06-2010.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο