Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου στην «ΕΚΟ ΑΒΕΕ»

Με την από 06/06/2023 (Α.Π.86190ΕΞ2023) Απόφαση του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στην εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών «ΕΚΟ ΑΒΕΕ» με Α.Φ.Μ.: 094010146, με έδρα επί της οδού Χειμάρρας αρ. 8Α στο Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15125, για τους κάτωθι λόγους:

Το δείγμα βυτιοφόρου Βενζίνης αμόλυβδης 100 RON που έλαβαν κατά την διάρκεια ελέγχου οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, από το πρατήριο υγρών καυσίμων «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ FUELS E.E.» στην επαρχιακή οδό Μεσαριάς-Αρχ. Θήρας, στην περιοχή Βόθωνας στο Δήμο Θήρας, Τ.Κ. 84700, που είναι υποκατάστημα της επιχείρησης που έχει έδρα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 7, στο Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15232 και Α.Φ.Μ.: 801081065, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, εξετάστηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους και βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι περιείχε τον ιχνηθέτη Κινιζαρίνη σε συγκέντρωση 0,10 mg/L αντί του προβλεπόμενου ΜΗΔΕΝ για τη βενζίνη Αμόλυβδη 100 RON, παράβαση για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των αρθρ. 17,20 & 26 του ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 8.1 εδ. ii της υπ’αριθμ. Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25-06-2010.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο