Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου για «ΜΑΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Με την Α.Π. 102532 ΕΞ 2023/10-07-2023 Απόφαση του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στον «ΜΑΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με Α.Φ.Μ.: 101449492, με έδρα επί της οδού Βίαντος αρ. 6-8 στην Αθήνα, Τ.Κ. 10442, για τους κάτωθι λόγους:

Το δείγμα βυτιοφόρου πετρελαίου κίνησης που έλαβαν κατά την διάρκεια ελέγχου οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, από το πρατήριο υγρών καυσίμων «BRIDGES PETROLEUM Ε.Ε.» που έχει έδρα στην οδό Νιρβάνα αρ. 82 και Ρεγκούκου αρ. 8 ΤΚ 11145, Αθήνα και Α.Φ.Μ.: 801189953 εξετάστηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους και βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι βρέθηκε με σημείο ανάφλεξης 44o C αντί του ελαχίστου επιτρεπόμενου 55o C, παράβαση για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των αρθρ. 17,20 & 26 του ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 8.1 εδ. ii της υπ’ αριθμ. Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25-06-2010.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο