Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου για «ΦΥΤΡΟΣ Ν. ΦΥΤΡΟΣ Μ. ΙΚΕ»

Με την αριθ. Α.Π. 90356ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ 14-6-2023 απόφαση του προϊσταμένου της Ε.Δ. ΣΔΟΕ Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) στην επιχείρηση «ΦΥΤΡΟΣ Ν. ΦΥΤΡΟΣ Μ. ΙΚΕ» με έδρα στην Πύργος Θήρας, τ.κ. 84701, στη νήσο Σαντορίνη, για τους παρακάτω λόγους:

Τα δείγματα βενζίνης αμόλυβδης 100 οκτανίων που έλαβαν στις, 22-06-2022 ελεγκτές της Ε.Δ. ΣΔΟΕ Αττικής από το πρατήριο υγρών καυσίμων της ανωτέρω επιχείρησης στην περιοχή Πύργος Θήρας, στη νήσο Σαντορίνη, εξετάστηκαν από τη Χημική Υπηρεσία Πειραιά και το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (ΑΧΣ). Το ΑΧΣ εξέδωσε την απόφαση 26/2022 όπου ομόφωνα αποφάνθηκε ότι το δείγμα βενζίνης αμόλυβδης 100 οκτανίων κρίνεται Μη Κανονικό διότι περιείχαν τον ιχνηθέτη κινιζαρίνη σε συγκέντρωση 0,08mg/l αντί του προβλεπόμενου Μηδέν, παράβαση για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 4177/2013 σε συνδυασμό την Υ.Α. Δ19/Φ11/ΟΙΚ.13098/1156/2010.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο