Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου για «ΦΥΤΡΟΣ Ν. ΦΥΤΡΟΣ Μ. ΙΚΕ»

Με την αριθ. Α.Π. 90357ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ 14-6-2023 απόφαση του προϊσταμένου της Ε.Δ. ΣΔΟΕ Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) στην επιχείρηση «ΦΥΤΡΟΣ Ν. ΦΥΤΡΟΣ Μ. ΙΚΕ» με έδρα στην Πύργος Θήρας, τ.κ. 84701, στη νήσο Σαντορίνη, για τους παρακάτω λόγους:

Η ως άνω επιχείρηση, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 22-06-2022 από ελεγκτές της Ε.Δ. ΣΔΟΕ Αττικής στο πρατήριο υγρών καυσίμων της ανωτέρω επιχείρησης, στην περιοχή Πύργος Θήρας, στη νήσο Σαντορίνη, δεν παρέδωσε δείγμα τελευταίας παραλαβής (ΔΤΠ), κατά παράβαση του άρθρου 102 της Υ.Α 91354/2017 «Κωδικοποίηση κανόνων διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)» (ΦΕΚ Β’ 2983/30-8-2017).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο