Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου για «ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ»

Με την αριθ. Α.Π. 90358ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ 14-6-2023 απόφαση του προϊσταμένου της Ε.Δ. ΣΔΟΕ Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) στην επιχείρηση «ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ» με έδρα επί της επαρχιακής οδού Μεσαριάς – Αεροδρομίου, στην περιοχή Μονόλιθος, στο δήμο Θήρας, τ.κ. 84700, στη νήσο Σαντορίνη, για τους παρακάτω λόγους:

Τα δείγματα βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων που έλαβαν στις, 21-06-2022 ελεγκτές της Ε.Δ. ΣΔΟΕ Αττικής από το πρατήριο υγρών καυσίμων της ανωτέρω επιχείρησης επί της επαρχιακής οδού Μεσαριάς – Αεροδρομίου στη νήσο Σαντορίνη, εξετάστηκαν από τη Χημική Υπηρεσία Πειραιά και βρέθηκαν Μη Κανονικά διότι περιείχαν τον ιχνηθέτη κινιζαρίνη σε συγκέντρωση 3,6mg/l αντί της προβλεπόμενης 3,0mg/l, παράβαση για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 4177/2013 σε συνδυασμό την Υ.Α. Δ19/Φ11/ΟΙΚ.13098/1156/2010.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο