Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου για «ΕΤΕΚΑ Α.Ε.» (Λ. Δημοκρατίας 142 – Κερατσίνι)

Με την από 11/07/2023 (Α.Π.103401ΕΞ2023) Απόφαση του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στην εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών «ΕΤΕΚΑ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 094122064, με έδρα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 142 στο Κερατσίνι Αττικής, Τ.Κ. 18863, για τους κάτωθι λόγους:

Το δείγμα βυτιοφόρου Βενζίνης αμόλυβδης 95 RON που έλαβαν κατά την διάρκεια ελέγχου οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, από το πρατήριο υγρών καυσίμων «QUALITYFUELS & ΣΙΑ Ε.Ε.» στο Κερατσίνι επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 365, και Α.Φ.Μ.: 800745480, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, εξετάστηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους και βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι περιείχε τον ιχνηθέτη Κινιζαρίνη σε συγκέντρωση 1,1 mg/L αντί του προβλεπόμενου 3mg/L για τη βενζίνη Αμόλυβδη 95 RON, παράβαση για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των αρθρ. 17, 20 & 26 του ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 8.1 εδ. ii της υπ’ αριθμ. Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25-06-2010.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο