ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Καρδίτσας διακηρύσσει ότι:

Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρ. πρωτ. 1598/31-08-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΞΞΗ-93Η) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 1400,00τ.μ., ήτοι ωφέλιμη επιφάνεια γραφειακών και ειδικών χώρων 807,00,00τ.μ. περίπου και ωφέλιμη επιφάνεια αρχειακών(βοηθητικών) χώρων 340,00τ.μ. και επιπλέον μία(1) θέση στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων. Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός σχεδίου της πόλεως Καρδίτσας και με εύκολη πρόσβαση για το κοινό.
Να παρέχονται οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις για ΑμεΑ.
Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (6.300,00€). Το μηνιαίο μίσθωμα που θα προκύψει τελικά από την δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.).
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 22/03/2023 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00΄ έως 11:00΄ στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Καρδίτσας (Παλαιολόγου 23, Καρδίτσα, τηλ. 2441354300).

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Κτηματικής Υπηρεσίας Καρδίτσας

Σακελλαρόπουλος Κων/νος

Σχετικά αντικείμενα:
2023-13-15_401_ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ_ΑΔΑ 94ΗΜΗ-ΑΝΙ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο