Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την κάλυψη θέσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων

Η προβλεπόμενη στην παρ. Β 1 προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την κάλυψη των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, παρατείνεται για μια εβδομάδα, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 147069 ΕΞ 2023/6-10-2023 πρόσκληση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ 6Σ7ΑΗ-4Λ4).

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο