Παρακολούθηση Επίτευξης Στόχων Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού δωδεκαμήνου 2023

Με τις διατάξεις των άρθρων 70, 157 και 172 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, προβλέφθηκε η διαδικασία καθορισμού τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για κάθε φορέα, οι διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη υλοποίησης των παρεμβάσεων.

Παρακολούθηση Επίτευξης Στόχων Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού δωδεκαμήνου 2023

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο