Διακήρυξη Β΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Νοτίου Αιγαίου και της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Κυκλάδων

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κυκλάδων Α’ διακηρύσσει ότι: Επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 03/08/2022 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:ΨΜ0ΓΗ-Ν2Ψ) για τη στέγαση της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Νοτίου Αιγαίου και της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Κυκλάδων.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο