Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020

Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020

Οικονομική Ταξινόμηση 2020 – ΕΣΟΔΑ

Οικονομική Ταξινόμηση 2020 – ΕΞΟΔΑ

Υπουργική Απόφαση με ΑΔΑ : 6ΔΑΚΗ-ΑΚ5

H’ Τροποποίηση Υπουργικής απόφασης με ΑΔΑ: ΩΠΦΔΗ-ΞΜΡ

Θ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ : ΩΥΓ1Η-95Τ

ΙΑ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ : 646ΨΗ-Τ2Γ

ΙΒ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ : Ψ10ΕΗ-ΑΒΙ

ΙΓ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ : 62Μ8Η-1ΨΓ

ΙΔ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ : ΩΑ9ΛΗ-Ι95

ΙΕ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ : 66ΣΓΗ-7ΔΤ

ΙΣΤ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ: ΩΞΕΝΗ-Ο87

ΙZ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ: ΨΦΒΖΗ-ΥΒΓ

IΗ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ: 60Μ5Η-ΣΟΨ

Κ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ: Ψ401Η-ΝΔ2

ΚΒ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ:6ΕΠ5Η-ΗΒ6

ΚΔ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ: 6ΩΒΟΗ-ΨΕΑ

ΚΣΤ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ: Ω2ΘΒΗ-43Δ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο