Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024

Οικονομική ταξινόμηση

14η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

13η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

12η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

11η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

10η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

9η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

8η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

Παράρτημα Οικονομικής Ταξινόμησης έτους 2024 (ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ)

Διοικητική ταξινόμηση

ΝΔ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης (Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού” (Β’ 3240), όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια ΑΔΑ: ΨΩ3ΦΗ-ΒΙ4)

ΝΓ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης (Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού” (Β΄ 3240)» όπως αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: ΨΣ4ΗΗ-ΠΚ2)

Παράρτημα της Διοικητικής Ταξινόμησης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο