Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023

Οικονομική Ταξινόμηση

10η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

9η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

7η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

6η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

5η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

4η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

3η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

2η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

1η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

Απόφαση Οικονομικής Ταξινόμησης Κρατικού Προϋπολογισμού (ΑΔΑ: 9Σ1ΨΗ-ΡΟ2)

Παράρτημα Οικονομικής Ταξινόμησης έτους 2023 (ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ)

Διοικητική Ταξινόμηση

ΝΑ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης (Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού” (Β΄ 3240)», όπως αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 6ΖΞΨΗ-ΞΟΛ)

ΝΒ’ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης (Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού” (Β΄ 3240)», όπως αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: Ψ94ΛΗ-ΔΔΩ)

Παράρτημα της Διοικητικής Ταξινόμησης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο