Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022

Στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 απεικονίζεται η δημοσιονομική στρατηγική της Γενικής Κυβέρνησης ως ενιαίο σύνολο σε τετραετή ορίζοντα, που περιλαμβάνει τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη της Γενικής Κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια, καθώς και τις κυριότερες οικονομικές/ διαρθρωτικές πολιτικές, που αναμένεται να αποτελέσουν προτεραιότητα της κυβέρνησης για τον λόγο χρονικό διάστημα. Η υποχρέωση κατάρτισης και επικαιροποίησης του ΜΠΔΣ απορρέει από τις διατάξεις του ν. 4270/2014 και παράλληλα αποτελεί δέσμευση όλων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος που προσδιορίζεται από το ευρωπαϊκό εξάμηνο (European Semester).

Επεξηγηματική Έκθεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο