Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021

Με τις διατάξεις του ν. 3871/2010, καθώς και με τις ανάλογες του ν. 4270/2014, που τον αντικατέστησε, θεσμοθετήθηκε στη χώρα μας η κατάρτιση από το Υπουργείο Οικονομικών και η έγκριση από την Βουλή των Ελλήνων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), που στοχεύει στην απεικόνιση της δημοσιονομικής στρατηγικής της Γενικής Κυβέρνησης, ως ένα ενιαίο σύνολο, σε τετραετή ορίζοντα. Η κατάρτιση και επικαιροποίηση του μεσοπρόθεσμου οικονομικού σχεδιασμού σε κυλιόμενη βάση αποτελεί υποχρέωση όλων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος που προσδιορίζεται από το ευρωπαϊκό εξάμηνο (European Semester).

Επεξηγηματική Έκθεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 – 2021

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο