Λογαριασμός Σχεδίου Λογαρισμών 2910601002 – ΚΑΕ 5261

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5200 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5260 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 5261 Πιστώσεις για δαπάνες εκλογών πλην οδοιπορικών & εκλογικής αποζημίωσης
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις
 • Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 • Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ Α’ 57) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
 • Π.Δ. 141/2017 (ΦΕΚ Α’ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών»
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
Β. Γενικές Αναφορές
1. Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνουν δαπάνες που προκύπτουν από τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρ. 130 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ Α’ 57). Οι δαπάνες προκύπτουν από την προμήθεια εκλογικών ειδών για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των εκλογών Εθνικής Αντιπροσωπείας, συμπεριλαμβανομένης και της γρήγορης συγκέντρωσης, έκδοσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων αυτών, την προμήθεια των μηχανημάτων για την οριστικοποίηση και εκτύπωση των εκλογικών καταλόγων, των αναγκαίων βιβλίων, εντύπων, σφραγίδων, ειδών γραφικής ύλης και παντός είδους λοιπού υλικού και γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών. Με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατό να ορίζεται:
α) Η εκτέλεση κάθε εκτυπωτικής ή άλλης εργασίας,
β) η μίσθωση κάθε μεταφορικού μέσου αναγκαίου για τη διακίνηση προσωπικού ή τη μεταφορά υλικού,
γ) η χρησιμοποίηση εργατών και κάθε ειδικότητας τεχνικών και
δ) η διενέργεια κάθε εργασίας ή δαπάνης που εξυπηρετεί τους σκοπούς, που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, περιλαμβανομένης και της διαφώτισης και ενημέρωσης των Ελλήνων και κοινοτικών εκλογέων, μόνο για τη διαδικασία άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες κ.λπ.). Η διάταξη αυτή ισχύει από 21ης Φεβρουαρίου 1994.
2. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται και από τους Αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού, σε όσες περιπτώσεις μεταβιβάζονται σε αυτούς πιστώσεις για την αντιμετώπιση δαπανών για τους σκοπούς της παραγράφου 1.
Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ ελάχιστον είναι τα εξής
 1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου οργάνου περί ανάληψης υποχρέωσης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης (άρθρο 2 παρ. 5 και άρθρο 9 παρ 4. του Π.Δ. 80/2016).
 2. Απόφαση ανάθεσης (Άρθρο 120, παρ. 3 Ν. 4412/2016), με αποδεικτικό ανάρτησης στο Διαύγεια, όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66.
 3. Σύμβαση.
 4. Παραστατικό (Τιμολόγιο πώλησης και δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» (Άρθρο 200 παρ. 4 εδ. γ του Ν. 4412/2016).
 5. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δε φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» (Άρθρο 200 παρ. 4 εδ. δ του Ν. 4412/2016) .
 6. Πιστοποιητικά Φορολογικής καθώς και Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον φορέα κύριας ασφάλισης.
 7. Σχετική η αριθμ. 2/107929/0026/1-12-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3172).
 8. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.

i) Για συμβάσεις προμήθειας αγαθών:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, (Άρθρο 208 του Ν. 4412/2016).

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. (Άρθρο 200, παρ. 4 του Ν.4412/2016).

ii) Για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών: Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

9. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής, όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (Άρθρο 3 της αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 ΥΑ) (ΦΕΚ Β’ 3172).

10. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίγραφα, που περιλαμβάνει: Τον Φορέα/ Ειδικό Φορέα/ Κ.Α.Ε., το οικονομικό έτος, τα στοιχεία του δικαιούχου (Επωνυμία – τίτλο, ΑΦΜ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ), ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λπ., το σύνολο της δαπάνης, τις κρατήσεις που επιβάλλονται και το πληρωτέο ποσό.

Πέραν των ανωτέρω οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Δ. Κρατήσεις
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος: κατά περίπτωση 1%, 4%, 8% ή 20%, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: (Άρθρο 64 του Ν.4172/2013), (ΦΕΚ Α’ 167).
Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 350  παρ. 3 του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ Α’ 147). Τέλη χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού) επί της κράτησης 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθμ. 1191/22-3-2017 K.Y.A (ΦΕΚ Β’ 969)
Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016 (Σχ. Έγγραφο 2/85701/0026/6.12.2012). Τέλη χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού) επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων (Σχ. Έγγραφο 2/55469/0026/2013).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες γενικά οι προμήθειες, εργασίες μεταφοράς και μισθώσεις, γίνονται με απ’ ευθείας ανάθεση ή έγγραφη συμφωνία, κατά παρέκκλιση των περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεων, καθώς και κάθε άλλης διάταξης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών για την προμήθεια εκλογικού υλικού (Άρθρο 130 του Π.Δ. 26/2012) (ΦΕΚ Α’ 57).
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο