Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 3120189001 – ΚΑΕ 1729

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1720 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1729
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Άρθρο 33 παράγραφος 4 Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ Α’ 199) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
 • Άρθρο 77 Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
 • Αριθμ. 158014/Γ6/2010/13-12-2010 (ΦΕΚ Β’ 1986) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Β. Γενικές αναφορές

Εξαιτίας της ιδιομορφίας του ΚΑΕ, λόγο των ποικίλων δαπανών που ενδέχεται να βαρύνουν την πίστωσή του, στη συγκεκριμένη περίπτωση αναλύονται δαπάνες παροχής ακουστικών βαρηκοΐας στους μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης καθώς και σε αυτούς που φοιτούν σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο όπου παρέχεται ειδική αγωγή ή ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και έχουν προβλήματα ακοής.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης
 1. Κατάσταση πληρωμής εις διπλούν, όπου να αναφέρονται τα στοιχεία του δικαιούχου (όνομα, δ/νση, Τ.Κ., Α.Φ.Μ.), υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον προϊστάμενο της Δ/νσης, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί άλλα δικαιολογητικά για τον ίδιο λόγο.
 2. Αίτηση του γονέα.
 3. Απόφαση έγκρισης δαπάνης από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 4. Βεβαίωση του Διευθυντή του Σχολείου ότι το παιδί είναι μαθητής.
 5. Γνωμάτευση και ακουομετρικό διάγραμμα ειδικευμένου γιατρού Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου (με σφραγίδα του νοσοκομείου), όπου θα αναφέρεται το ποσοστό κώφωσης καθώς και ότι συνιστάται η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας.
 6. Τιμολόγιο στο όνομα του γονέα, όπου θα αναφέρεται ότι η προμήθεια των ακουστικών βαρηκοΐας γίνεται για το παιδί του (όνομα παιδιού), το οποίο μπορεί να είναι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, στην περίπτωση που μεσολαβεί ασφαλιστικός φορέας.
 7. Τρεις οικονομικές προσφορές, για να χορηγηθεί βάσει της χαμηλότερης τιμής, (όχι απαραίτητες).
 8. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι έχει καταβάλει ο ίδιος το ποσό και ότι δεν έχει πάρει ακουστικά βαρηκοΐας για το παιδί του (όνομα) από κανένα φορέα του δημοσίου τα τελευταία (04) τέσσερα χρόνια.
 9. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα όπου θα αναφέρει ότι έχει κατατεθεί σε αυτόν το πρωτότυπο τιμολόγιο, (αριθμός τιμολογίου, ποσό) καθώς και το ποσό που του χορήγησε για την προμήθεια αυτή. 9
 10. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, με την διαφορά του ποσού, που χορηγήθηκε για φορολογική χρήση.
Δ. Κρατήσεις
 • Δεν γίνονται κρατήσεις (Σχετ. το αρ. 2/43932/0026/17-6-2011 έγγραφο της Δ/νσης 26ης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων.
Ε. Επισημάνσεις
 • Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν. 1566/1985 τα απαιτούμενα για τη διδασκαλία βιβλία, ατομικά μαγνητόφωνα, ατομικά ακουστικά βαρηκοΐας, μαγνητοταινίες και άλλα απαραίτητα μέσα για την ειδική αγωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση παρέχονται δωρεάν από το κράτος στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3699/2008 ορίζεται ποιοί μαθητές θεωρούνται ως μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Με διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 3699/2008 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να ρυθμίζει με αποφάσεις του θέματα σχετικά και με άλλα επιβοηθητικά μέσα που είναι προσιτά και επιστημονικώς αποδεκτά και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται κατ’ εξαίρεση κατά τη διδασκαλία των μαθητών με σοβαρές διαταραχές ακοής ή/και με σοβαρές διαταραχές όρασης. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4270/2014 οι δαπάνες που προκαλούνται από κανονιστικές διοικητικές πράξεις, αναγνωρίζονται και βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τους προϋπολογισμούς των επιχορηγούμενων από αυτόν φορέων, μόνον εφόσον αυτές εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών.
 • Την εν λόγω παροχή δικαιούνται μέχρι την ηλικία των 20 ετών όσοι φοιτούν στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας. Το ποσό αυτό παρέχεται ανά τέσσερα (4) έτη.
 • η ανωτέρω παροχή καταβάλλεται στους δικαιούχους κατά το μέρος του ποσού που δεν καλύπτει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας , με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του γονέα του μαθητή.
 • το ποσό που καταβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας , Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων , δεν δύναται να υπερβαίνει τα 1.500 ΕΥΡΩ για κάθε ακουστικό , μετά την αφαίρεση από το ποσό του σχετικού τιμολογίου αγοράς, του ποσού που καταβλήθηκε από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Σχετ:
 • Επίσης στο κείμενο της γνωμοδότησης σημειώνεται ότι οι μαθητές που έχουν πρόβλημα ακοής δικαιούνται σε δωρεάν λήψη των ακουστικών βαρηκοΐας, εφόσον έχει νομίμως πιστοποιηθεί ότι εντάσσονται στα άτομα με ειδικές ανάγκες και φοιτούν σε ιδιωτικό σχολείο, όπου ασκείται ειδική αγωγή.
 • Ως δικαιολογητικό για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης μπορεί να γίνει αποδεκτή η Απόδειξη Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.), που εκδόθηκε με τη χρήση Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής. Όσον αφορά δε στα πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται (είδος θεραπευτικού μέσου, ονοματεπώνυμο, κ.λπ.), αυτά μπορούν να αναγραφούν σε ξεχωριστή βεβαίωση του επιτηδευματία, όπου θα αναφέρεται και ο αριθμός της επισυναπτόμενης φορολογικής απόδειξης, ή στο πίσω μέρος της Α.Λ.Π (Σχετ: το αρ. 2/36823/0026/3-5-2012 έγγραφο της Δ/νσης 26ης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων)
 • Το ποσό που καταβάλλεται για την αγορά ακουστικών βαρηκοΐας είναι εν μέρει ακατάσχετο και κατά συνέπεια δε θα πρέπει να αποστέλλεται το αντίστοιχο ποσό στις οικείες Δ.Ο.Υ για συμψηφισμό με οφειλές των δικαιούχων προς το Δημόσιο, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000,00) Ευρώ. Σε περίπτωση δε, που είναι ανώτερο του ποσού αυτού, θα αποστέλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ για συμψηφισμό το ¼ της παροχής ώστε στο δικαιούχο να απομένει προς καταβολή σε κάθε περίπτωση ποσό 1.000,00 Ευρώ. (Σχετ. το αρ. 2/28042/0026/2-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης 26ης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων).

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εκδίδονται δύο (2) Χρηματικά Εντάλματα εκ των οποίων το πρώτο θα προωθείται στη Δ.Ο.Υ για συμψηφισμό και το δεύτερο για το ακατάσχετο μέρος της δαπάνης, επί του οποίου γίνεται σημείωση παραπομπής στο πρώτο. Το Χ.Ε που εκδίδεται για να χορηγηθεί το ακατάσχετο μέρος της δαπάνης δεν αποστέλλεται για συμψηφισμό μέσω της διεπαφής.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο