Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 3120102001 – ΚΑΕ 1712

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1700 προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1710 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 1712
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Πρόγραμμα Διαύγεια»
 • Αρ. 91 «Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών του Δημοσίου», παρ.2 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143)
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 • Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στην οδηγία 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 • Υ.Α. υπ.αρ. 2024709/601/0026/08.04.1998 (ΦΕΚ 431/Β΄/07.05.1998) «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες»
 • www.eaadhsy.gr στη διαδρομή Αναθέτουσες αρχές\Κατευθυντήρια Οδηγίες
Β. Γενικές αναφορές

Αφορά την προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού για την επίτευξη των στόχων του φορέα έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν.4270/2014.

Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα και ύστερα από προγραμματισμό με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Οικ/κού, Δ/νση προμηθειών κ.ά.).

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης

Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν. 4412/2016.

Ε. Επισημάνσεις

Αναφέρονται έννοιες κρίσιμες κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών:

 • Κατάτμηση σύμβασης, βλ. σχετικές αναφορές:
 1. Το αρ. 59 του Ν. 4412/2016,
 2. Η Κατευθυντήρια Οδηγία 17 “Ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων”, με ΑΔΑ:ΩΕ7ΤΟΞΤΒ-Ε7Ω).
 3. Επανειλημμένα σε γνωμοδοτήσεις του Ε.Σ. περί κατάτμησης συσχετίζεται η κατάτμηση με επιμερισμό προμήθειας αγαθών/υπηρεσιών/έργων που, «κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοια ή ομοειδή (αγαθά) ή που ως εκ της φύσεώς τους, του αντικειμένου τους ή της λειτουργικότητάς τους εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες αγαθών (Βλ. ενδεικτικά: ΕλΣυν/Κλ.7/115/2016, ΕλΣυν/Κλ.7/190/2016, ΕλΣυν.Κλ.7(ΚΠΕ)/165/2016, ΕλΣυν/Κλ7/152/2015, ΕλΣυν/Τμ.4(ΚΠΕ)/117/2014, ΕΣ/Τμ7(ΚΠΕ)18/2014, ΕΣ/ΤΜ.7/16/2013).
 • Αναθέτουσα αρχή (ορισμός άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 1 ν. 4412/2016). Σημαντικός ο διαχωρισμός του Αναθέτοντος Φορέα του αρ. 224.
 • Εκτιμώμενη αξία σύμβασης (άρθρο 6 ν. 4412/2016).
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο