Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2910601056 – ΚΑΕ 5262

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5200 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5260 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 5262 Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις
  • Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις
  • Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ Α’ 57) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως ισχύει
  • Κ.Υ.Α. 18989/10-05-2014 (ΦΕΚ Β’ 1189) Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εποπτών, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και του τρόπου καταβολής τους», όπως τροποποιήθηκε με ΚΥΑ 19550/2014 (ΦΕΚ Β’ 1238)
  • Π.Δ.141/2017 (ΦΕΚ Α’ 180) Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
Β. Γενικές Αναφορές

Με τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 άρθρα 25, 26, 108, 130, 131 και 134 (ΦΕΚ Α’ 57) προβλέπονται τα εξής:

1. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία από απολύτως αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων υπηρεσιών κατά περίπτωση, δικαστηρίων και δήμων με καταβολή ειδικής αποζημίωσης που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον βεβαιώνεται προσφορά πραγματικής εργασίας. Η συγκρότηση των συνεργείων, καθώς και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

2. Ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να προσλαμβάνει για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο Β1 μέχρι πενήντα ιδιώτες, με καταβολή ειδικής αποζημίωσης, που καθορίζεται με απόφαση του.

3. Με Υπουργική απόφαση καθορίζεται η καταβολή ειδικής αποζημίωσης και τα οδοιπορικά έξοδα των διοριζομένων εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων και λοιπών, για τη διενέργεια των εκλογών, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

(Σχετικές διατάξεις: άρθρα 25, 26, 108, 130, 131 και 134 του Π.Δ. 26/2012).

Σημείωση: Όλες οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις, εκδίδονται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ ελάχιστον είναι τα εξής:

1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου οργάνου περί ανάληψης υποχρέωσης αναρτημένης στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνίας προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων, εκείνης της ανάρτησης (άρθρο 2 παρ. 5 και άρθρο 9 παρ 4. του Π.Δ. 80/2016)

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παραγράφου Β1 και Β2 και η διαδικασία καταβολής της ειδικής αποζημίωσης καθορίζονται από Υπουργικές αποφάσεις, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.

3. Όσον αφορά τους δικαιούχους της παραγράφου Β3 τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προβλέπονται στην αριθ. 18989/10-05-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1189) και ΑΔΑ:ΒΙΦΤΝ-Κ4Φ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 19550/15-5-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1238).

Τα οριζόμενα με την παρούσα ισχύουν, και για όλες τις εκλογές για την ανάδειξη νέων δημοτικών ή περιφερειακών αρχών ή τη συμπλήρωση αυτών, που θα διενεργηθούν κατά την περίοδο 2014 – 2019, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010).

Δ. Κρατήσεις
  • Η εκλογική αποζημίωση των προσώπων των παραγράφων Β1 και Β2 υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
  • Τα καταβαλλόμενα ποσά της παραγράφου Β3, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 19550/ 2014 (ΦΕΚ Β’ 1238), είναι ακατάσχετα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, φόρο, εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων κ.λπ., δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο