Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2910601029 – ΚΑΕ 5272

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5000 Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5270 Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 5272
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Δαπάνες για σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν. 3861/10 (ΦΕΚ Α ‘ 112/2010) Διασφάλιση δημοσιότητας με την ανάρτηση προβλεπόμενων πράξεων και λοιπών στοιχείων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
  • Ν. 1566/1985 άρθρο 63 (ΦΕΚ Α’ 167/1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
  • Αριθ. Γ4/931/671/13.11.1986 (ΦΕΚ Β’ 99/1987) «Σχολικές Αθλητικές Εκδηλώσεις»
  • Η αριθμ. 2/11420/ΔΕΠ/24-2-2016 ΚΥΑ «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων και Αθλητικών Διοργανώσεων» (ΦΕΚ Β’ 516/2016)
  • Η αριθμ. 2/56070/ΔΕΠ/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2582/2016) «Τροποποίηση της αριθμ. 2/11420/ΔΕΠ/24-2-2016 απόφασης»
  • Η απόφαση αρ. 2024709/601/0026/08-04-1998 (ΦΕΚ Β’ 431/1998) που παραμένει σε ισχύ από το νέο π.δ.118/2007

(στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014).

Β. Γενικές αναφορές και ενδεικτικές περιπτώσεις δαπανών

Σκοπός της δαπάνης αφορά: α) τις αποζημιώσεις μετεχόντων σε Σχολικούς Αγώνες σχετικών με την οργάνωση και την διεξαγωγή των αθλητικών αγώνων, όπως λ.χ. αμοιβή μελών επιτροπών για εποπτεία, αμοιβή κριτών, διαιτητών, συνοδών, ιατρών, β) τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής των μετεχόντων στους αγώνες όπως μαθητών, συνοδών, αρχηγών αποστολών, κτλ καθώς και γ) άλλες δαπάνες (π.χ. δαπάνες αθλητικού και υποστηρικτικού υλικού, δαπάνες μεταφοράς υλικού, εκτύπωσης προγραμμάτων, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ασφαλιστική κάλυψη κ.λπ.).

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
  2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται και υπογράφεται αρμοδίως.
  3. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 ΥΑ – Β.3172).
  4. Δεν υπάρχει απόφαση που να ορίζει τα δικαιολογητικά του ΚΑΕ 5272, ωστόσο προτείνεται η παραπομπή στα δικαιολογητικά. που απαιτούνται κατά περίπτωση εξόδου όπως περιγράφονται παρακάτω:

Αρχικά, απαιτείται η έγκριση από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων για:

1. Δαπάνες μεταφοράς αθλητικού υλικού.

2. Δαπάνες για την οργάνωση των σχολικών αγώνων Αθλοπαιδείας καθώς και της Α΄ Φάσης των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων σε Ομαδικά και Ατομικά Αθλήματα.

Περιλαμβάνονται δαπάνες για αθλητικό ή άλλο υποστηρικτικό υλικό, έπαθλα και μετάλλια, γραφική ύλη, εργατικά και χρήση μεγαφωνικής εγκατάστασης για τη διεξαγωγή των αγώνων.

3. Δαπάνες για την οργάνωση των σχολικών αγώνων των Β΄ και Γ΄ Φάσεων των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων σε Ομαδικά και Ατομικά Αθλήματα.

Αν η δαπάνη αφορά πρόσθετες αμοιβές:

1. Απόφαση κοινή Υπουργού Οικονομικών και αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού περί καθορισμού αποζημίωσης των μελών του Συμβουλίου ή Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας.

2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί συστάσεως και συγκροτήσεως του συμβουλίου ή επιτροπής ή ομάδας εργασίας, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη, με την οποία θα ορίζεται η σύνθεση του συλλογικού οργάνου, το χρονικό διάστημα λειτουργίας αυτού υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό κάθε Φορέα.

3. Βεβαίωση του αρμόδιου εκκαθαριστή για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των συμμετεχόντων υπαλλήλων ή αντίγραφο εκκαθαριστικού μισθοδοσίας του αντίστοιχου μήνα που θα υποβάλλεται με την πρώτη πληρωμή του συλλογικού οργάνου και εφεξής σε κάθε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών.

4. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης με δημιουργία αρχείου xml από την εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής σε 3 αντίτυπα ή σε 4 για περισσότερους από ένα δικαιούχο, η οποία θα περιλαμβάνει: ονοματεπώνυμο συμμετεχόντων, ΑΦΜ, Μ.Κ. ή ιδιότητα (για το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό και τους ιδιώτες), αριθμό συνεδριάσεων, προβλεπόμενη αμοιβή κατά συνεδρίαση, συνολικό ποσό αποζημίωσης, κρατήσεις, σύνολο κρατήσεων και καθαρό πληρωτέο ποσό στους δικαιούχους, υπογεγραμμένη από τους δικαιούχους, σχετική η απόφαση (2/37195/0026/2001 – ΦΕΚ: 915/Β/2001)

5. Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό αποζημίωσης που προβλέπεται ειδικά για τους εκπαιδευτικούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ` οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και διοργανώσεις, ενδοσχολικής ή τοπικής ή περιφερειακής ή πανελλήνιας ή διεθνούς εμβέλειας), καθώς και κάθε είδους συναφείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δαπάνες αποζημίωσης (ημερήσιας, ανά αγώνα, ανά διοργάνωση κ.λπ.), μετακίνησης, διαμονής, διατροφής, καθώς και λοιπές δαπάνες, μη τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3.

(2/31029/ΔΕΠ/2016 – ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ)

Αν η δαπάνη αφορά μετακινήσεις:

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Για την καταβολή των προβλεπόμενων δαπανών μετακίνησης στους υπαλλήλους που μετακινούνται εκτός έδρας:

1. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης με δημιουργία αρχείου xml από την εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, σε δύο (2) αντίγραφα, υπογεγραμμένη από το δικαιούχο και τον οικείο προϊστάμενο, στην οποία αναφέρονται κατά περίπτωση:

το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, η ιδιότητα, ο κλάδος ή η ειδικότητά του, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία λογαριασμού, η ημερομηνία της μετακίνησης, ο τόπος μετάβασης, η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, το μέσον μετακίνησης, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς, η δαπάνη των εισιτηρίων, η δαπάνη του κομίστρου ταξί, η δαπάνη μίσθωσης επιβατικού αυτοκινήτου, η δαπάνη μίσθωσης μεταφορικού μέσου, η δαπάνη ξενοδοχείου και η δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης, αναλυτικά και στο σύνολο.

2. Αντίγραφο της απόφασης μετακίνησης.

3. Βεβαίωση της Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται: α. Ο αριθμός των κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας που δικαιούται ο υπάλληλος, με αναφορά στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης των ημερών εκτός έδρας, β. ο αριθμός των ημερών που έχει μετακινηθεί ο υπάλληλος μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της υπογραφής της εντολής μετακίνησης και γ. το υπόλοιπο των ημερών που δικαιούται.

4. Το εισιτήριο ή η απόδειξη καταβολής του αντιτίμου αυτού.

5. Σε περίπτωση μίσθωσης μεταφορικού μέσου η σχετική απόδειξη στην οποία αναγράφεται το ποσό της μίσθωσης.

6. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή μίσθωσης επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης η απόδειξη κομίστρου ταξί ή η σχετική απόδειξη μίσθωσης του επιβατικού αυτοκινήτου στην οποία αναγράφεται το ποσό της μίσθωσης.

7. Αποδείξεις διοδίων κατά τη μετακίνηση με Ι.Χ. Όσοι μετακινούμενοι διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα διέλευσης προσκομίζουν, από την Εταιρεία Διαχείρισης Διοδίων, κατάσταση διελεύσεων στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία και η ώρα διέλευσης από το σταθμό διοδίων.

8. Τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα. Εάν η κράτηση του ξενοδοχείου γίνεται μέσω πρακτορείου ή γραφείου ταξιδιών τότε μαζί με την απόδειξη πληρωμής επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού (voucher ή fax) προς το ξενοδοχείο από το γραφείο ταξιδιών.

9. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Επιπρόσθετα των ανωτέρω:

10. Στην περίπτωση χρήσης ιδιωτικού μεταφορικού μέσου, βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτουν η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης διαδρομής ή αντίστοιχου συγκοινωνιακού μέσου, εάν δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση, καθώς και η θέση που δικαιούται να ταξιδέψει ο μετακινούμενος.

Τέλος, απαιτείται η υπουργική απόφαση που καθορίζει κάθε φορά την ανάλυση δαπάνης για τη συμμετοχή, μετακίνηση, διαμονή, διατροφή και λοιπές δαπάνες (π.χ. δαπάνες ασφαλιστικής κάλυψης, κ.ά.) στις διεθνείς αθλητικές μαθητικές συναντήσεις.

(Αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/2016 – ΦΕΚ: 20/Β/2016)

Αν η δαπάνη αφορά Προμήθειες και Υπηρεσίες:

Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/2016: (Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλουν έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση μη παραγραφής της απαίτησης στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του Ν.4270/2014)

Δ. Κρατήσεις

ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

1) Για μισθωτούς:

α) Παρακράτηση Φόρου Εις/τος: 20% (Ν. 4172/2013 – ΦΕΚ 167 Α/2013 – Άρθρο 60,παρ 5)

β) ΜΤΠΥ: Ασφαλισμένος 2% – (Ν.4354/2015-ΦΕΚ 176/Α/2015 & εγκύκλιος 10685/7-3-2016 (ΑΔΑ 7ΩΞΨΗ-95Σ) – για Πολιτικούς Υπαλλήλους Υπουργείων & Βουλής, ΝΠΔΔ με ειδικές διατάξεις, κτλ με σχέση εργασίας Δ.Δ.

γ) Ειδ. Εισφορά Αλληλεγγύης 2% , (Ν.3986/2011, άρθρο 38, παρ.2α – ΦΕΚ 152/Α/2011) – για υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Δημ.Επιχειρήσεων, ΝΠΙΔ. που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ

δ) Ειδ. Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 1% (Ν.3986/2011, άρθρο 38, παρ.2β – ΦΕΚ 152/Α/2011) για Υπαλλήλους που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ

ε) Ειδ. Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% (Ν.3986/2011, άρθρο 38, παρ.2β – ΦΕΚ 152/Α/2011) για Υπαλλήλους που είναι δεν ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ & με σχέση εργασίας Ι.Δ.

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ10042/οικ.13567/329/08.06.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης από 1.07.2018 οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές οι οποίες δεν καταβάλλονται με πάγιο και συστηματικό τρόπο, δεν υπόκεινται σε εισφορές κλάδου κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.

2) Σε φυσικά πρόσωπα (Μη επιτηδευματίες – Μη υπάλληλοι δημοσίου)

Παρακράτηση Φόρου Εισ/τος: 20% (Ν. 4172/2013, άρθρο 60, παρ.5 – ΦΕΚ 167 Α/2013)

ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (του Ν.4336/2015 υποπαρ.Δ9 – ΦΕΚ 94/Α/2015)

ΜΤΠΥ: Ασφαλισμένος 2% – (Ν.4354/2015 – ΦΕΚ 176/Α/2015 & εγκύκλιος 10685/7-3-2016 (ΑΔΑ 7ΩΞΨΗ-95Σ) για εργαζόμενους με σχέση εργασίας Δ.Δ.

ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κρατήσεις του Ν.4412/2016

Ε. Επισημάνσεις

Ως προς τα έξοδα μετακινήσεων, να ληφθεί υπόψη ο νέος οδηγός υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων στο site https://kmd.ggde.gr/ του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο