Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2910601021 – ΚΑΕ 5214

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5000
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5200
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 5214
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Δαπάνες προστασίας, περίθαλψης, επαναπατρισμού κ.λπ. Ελλήνων υπηκόων που βρίσκονται στην αλλοδαπή εξαιτίας πολιτικών, πολεμικών ή άλλων τυχαίων γεγονότων
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112) Διασφάλιση δημοσιότητας με την ανάρτηση προβλεπόμενων πράξεων και λοιπών στοιχείων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 • Άρθ. 162, N.3566/07 (ΦΕΚ Α’ 117) «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»
 • Η αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 (ΦΕΚ Β’ 3172) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημοσίων δαπανών ….»

(στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014).

Β. Γενικές αναφορές και ενδεικτικές περιπτώσεις δαπανών
 • Δαπάνες διατροφής στην αλλοδαπή και επιστροφής στην Ελλάδα εγκαταλελειμμένων ναυτικών, ναυαγών και πασχόντων από ψυχική νόσο, καθώς και των συνοδών των τελευταίων τούτων, όταν παρίσταται ανάγκη (άρθ. 162, παρ. β, N.3566/07).
 • Δαπάνες για τον επαναπατρισμό απόρων ή αδυνατούντων να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες επιστροφής τους Ελλήνων πολιτών, ευρισκομένων στην αλλοδαπή, οι οποίες επιστρέφονται στο Δημόσιο από τον επαναπατριζόμενο, εφόσον αυτός έχει την προς τούτο δυνατότητα, οπότε η είσπραξη των εν λόγω δαπανών ενεργείται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων(άρθ. 162, παρ. γ, N.3566/07).
 • Δαπάνες για τη σύλληψη και διατροφή υποδίκων και λιποτακτών στην αλλοδαπή και για την αποστολή αυτών, κληρωτών και ανεστίων στην Ελλάδα (άρθ. 162, παρ. δ, N.3566/07).
 • Οι δαπάνες επαναπατρισμού όλων των ανωτέρω προσώπων καταβάλλονται από την ελληνική προξενική αρχή, μετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών, προτιμώμενου του οικονομικότερου και καταλληλότερου μέσου.
 • Κάθε είδους δαπάνη, η οποία γίνεται στην αλλοδαπή χάριν προστασίας, περίθαλψης και επαναπατρισμού Ελλήνων υπηκόων, λόγω πολιτικών, πολεμικών ή άλλων γεγονότων ως και θεομηνιών. Η δαπάνη αυτή εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (άρθ. 162, παρ. η, N.3566/07).
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία και υπογράφεται από τον Διατάκτη ή το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο και περιλαμβάνει κατά στήλη: α) τα στοιχεία του δικαιούχου νομικού προσώπου (Επωνυμία-τίτλος, ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λπ., β) το πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο ν.π. (αριθ. 2/39549/0026/11-6-2015 ΚΥΑ).
 3. Αντίγραφο της απόφασης έγκρισης της δαπάνης.
 4. Τιμολόγιο πώλησης του εισιτηρίου, το εισιτήριο(κοινό ή ηλεκτρονικό) και η κάρτα επιβίβασης, καθώς και νόμιμο παραστατικό κάθε άλλης σχετικής με τον επαναπατρισμό του πολίτη δαπάνης που καταβλήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του επαναπατριζόμενου πολίτη για την ανάληψη της υποχρέωσής του για την καταβολή στο Δημόσιο Ταμείο του ποσού με το οποίο αυτό επιβαρύνθηκε για τον επαναπατρισμό του (άρθ. 162, παρ. γ, N.3566/07), εντός προθεσμίας δέκα(10) ημερών από την επιστροφή του.

Στην δήλωση αυτή πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται τα στοιχεία μόνιμης κατοικίας του, ο αριθμός φορολογικού του μητρώου και η αρμόδια Δ.Ο.Υ., ώστε, εφόσον, αμέσως μετά τον επαναπατρισμό του ο πολίτης δεν καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό στη Δ.Ο.Υ., να προχωρήσει από την αρμόδια υπηρεσία, η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξής του σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 1. Αποδεικτικό είσπραξης από Δ.Ο.Υ. του ως άνω οφειλόμενου ποσού και σε αρνητική περίπτωση αντίγραφο του σχετικού χρηματικού καταλόγου που υποβλήθηκε στην οικεία Δ.Ο.Υ., καθώς και αποδεικτικό παραλαβής του και βεβαίωσης του ποσού ως εισπρακτέου εσόδου του Ελληνικού Δημοσίου.
Δ. Κρατήσεις

Καμία κράτηση

Ε. Επισημάνσεις

Η τυχόν επίκληση από τον επαναπατριζόμενο της μη δυνατότητάς του να καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό πρέπει να τεκμηριώνεται με ανάλογα υπηρεσιακά διοικητικά έγγραφα.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο