Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2910601017 – ΚΑΕ 5164

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5000
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5100
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 5164
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112) Διασφάλιση δημοσιότητας με την ανάρτηση προβλεπόμενων πράξεων και λοιπών στοιχείων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 • Η αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 (ΦΕΚ Β’ 3172) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημοσίων δαπανών ….»
 • Π.Δ.122/03 (ΦΕΚ Α’ 107) «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.) του Υπουργείου Εξωτερικών»

(στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014)

Β. Γενικές αναφορές και ενδεικτικές περιπτώσεις δαπανών
 • Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων και υλοποίηση προγραμμάτων για τη σύσφιξη των δεσμών των αποδήμων Ελλήνων με την Ελλάδα, η διαφύλαξη της εθνικής συνείδησης και η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτιστικής ταυτότητας περιλαμβάνονται στην αποστολή της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 1 του Π.Δ. 122/03.
 •  Η Διεύθυνση Προγραμμάτων της Γ.Γ.Α.Ε. είναι αρμόδια για τη διοργάνωση προγραμμάτων φιλοξενίας και πολιτισμικής ένταξης αποδήμων Ελλήνων με σκοπό τη διατήρηση και ενδυνάμωση των δεσμών τους με την πατρίδα (άρθ. 6, Π.Δ.122/03).
 • Στη Διεύθυνση Προγραμμάτων ανήκει και η αρμοδιότητα της εισήγησης για την επιχορήγηση ή χρηματοδότηση Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. και επιχορηγούμενων από το Κράτος Κοινωφελών Ιδρυμάτων που υλοποιούν ή συμμετέχουν στην εκτέλεση προγραμμάτων φιλοξενίας ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων της Γ.Γ.Α.Ε.

Στην περίπτωση επιχορήγησης ή χρηματοδότησης κατά τα ανωτέρω, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για τις δαπάνες των ΚΑΕ 2400 και 2500.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

(τα απαιτούμενα δικ/κά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του Ν.4270/2014).

 1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 2. Πρωτότυπο τιμολόγιο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
 3. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία και υπογράφεται από τον Διατάκτη ή το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο και περιλαμβάνει κατά στήλη: α) τα στοιχεία του δικαιούχου φυσικού ή νομικού προσώπου (Επωνυμία-τίτλος, ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λπ., β) το πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο ν.π. (αριθ. 2/39549/0026/11-6-2015 ΚΥΑ).
 4. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 ΥΑ – Β.3172).
 5. Αντίγραφο της απόφασης έγκρισης της δαπάνης στο προοίμιο της οποίας θα αναφέρονται οπωσδήποτε οι διατάξεις από τις οποίες αυτή προβλέπεται. Η απόφαση πρέπει να είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (άρθρ. 2, παρ. 4, περ. 18, Ν.3861/10, και στο προοίμιό της απαραιτήτως να μνημονεύεται η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τον ΑΔΑ της.
Δ. Κρατήσεις

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΦΕ.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο