Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2910601016 – ΚΑΕ 5163

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5000
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5100
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 5163
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Κάλυψη εξόδων λειτουργίας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και σύγκλισης της Παγκόσμιας Συνέλευσης του Ελληνισμού (Π.Σ.Ε.), καθώς και προετοιμασία αυτής
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112) Διασφάλιση δημοσιότητας με την ανάρτηση προβλεπόμενων πράξεων και λοιπών στοιχείων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 • Η αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 (ΦΕΚ Β’ 3172) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημοσίων δαπανών ….»
 • Π.Δ.122/03 (ΦΕΚ Α’ 107) «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.) του Υπουργείου Εξωτερικών»

(στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014).

Β. Γενικές αναφορές και ενδεικτικές περιπτώσεις δαπανών
 • Στην αποστολή της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 1 του Π.Δ. 122/03, εντάσσονται:
 1. Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων και υλοποίηση προγραμμάτων για τη σύσφιξη των δεσμών των αποδήμων Ελλήνων με την Ελλάδα, η διαφύλαξη της εθνικής συνείδησης και η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτιστικής ταυτότητας.
 2. Η διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής για την αποδημία και παλιννόστηση.
 3. Η στήριξη του απόδημου ελληνισμού σε όλο τον κόσμο και η ομαλή επανένταξη των παλιννοστούντων.
 • Το αυτοτελές Τμήμα Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού και Παγκόσμιας Συνέλευσης του Ελληνισμού είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για τη μέριμνα για τη σύγκλιση και τη λειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), των Περιφερειακών Συμβουλίων Απόδημου Ελληνισμού (ΠΣΑΕ) και των Δικτύων και της Παγκόσμιας Συνέλευσης του Ελληνισμού(ΠΣΕ).

Επίσης μεριμνά για την επιχορήγηση του ΣΑΕ και της ΠΣΕ για την κάλυψη των δαπανών σύγκλησης και λειτουργίας τους (άρθ. 9, Π.Δ.122/03).

 • Στην περίπτωση επιχορήγησης ή χρηματοδότησης κατά τα ανωτέρω, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για τις δαπάνες των ΚΑΕ 2400 και 2500.
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

(τα απαιτούμενα δικ/κά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του Ν.4270/2014).

 1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 2. Πρωτότυπο τιμολόγιο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
 1. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία και υπογράφεται από τον Διατάκτη ή το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο και περιλαμβάνει κατά στήλη: α) τα στοιχεία του δικαιούχου φυσικού ή νομικού προσώπου (Επωνυμία-τίτλος, ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λπ., β) το πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο ν.π. (αριθ. 2/39549/0026/11-6-2015 ΚΥΑ).
 1. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 ΥΑ ΦΕΚ Β’ 3172).
 2. Αντίγραφο της απόφασης έγκρισης της δαπάνης στο προοίμιο της οποίας θα αναφέρονται οπωσδήποτε οι διατάξεις από τις οποίες αυτή προβλέπεται. Η απόφαση πρέπει να είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (άρθρ. 2, παρ. 4, περ. 18, Ν.3861/10, και στο προοίμιό της απαραιτήτως να μνημονεύεται η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τον ΑΔΑ της.
Δ. Κρατήσεις

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΦΕ.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο