Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2910601011 – ΚΑΕ 5131

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5000
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5100
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 5131
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee – DAC) του ΟΟΣΑ
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112) Διασφάλιση δημοσιότητας με την  ανάρτηση προβλεπόμενων πράξεων και λοιπών στοιχείων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 • Ν.2731/99 (ΦΕΚ Α’ 138) «Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις»
 • Η αριθ. 106858/Δ00 1067/17-9-1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 835) « Διαδικασία εγγραφής, εκταμίευσης και ελέγχου διάθεσης των κονδυλίων του Κρατικού Προϋπολογισμού που προορίζονται για παροχή Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας εκ μέρους της χώρας μας προς τις αποδέκτριες χώρες, λαμβανομένων υπόψη και των Οδηγιών του Στατιστικού Συστήματος Αναφοράς Στοιχείων Αναπτυξιακής Βοήθειας της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee – DAC) του ΟΟΣΑ»
 • Η αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 (ΦΕΚ Β’ 3172) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημοσίων δαπανών ….»

(στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014).

Β. Γενικές αναφορές  και ενδεικτικές περιπτώσεις δαπανών
 • Η επιλεξιμότητα των δαπανών των προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας (σύμφωνα με τη DAC) καθορίζεται στο παράρτημα του Ν.2731/99 «Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α.138).
 • Η παροχή υποτροφιών σε αλλοδαπούς προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις, στο άρθ. 163, παρ. 1.β και 3 του N.3566/07 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (A.117) και στο τρίτο μέρος της αριθ. 106858/Δ00 1067/17-9-1997 ΚΥΑ (Β.835).

Δικαιούχοι είναι οι υπήκοοι των αποδεκτριών βοηθείας χωρών οι οποίοι εγγράφονται για συστηματική εκπαίδευση σε ιδρύματα ανωτάτης εκπαίδευσης της Ελλάδας, καθώς και σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια  επίπεδα περιλαμβανομένων και των  μεταπτυχιακών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται η χορήγηση των ανωτέρω υποτροφιών .

Η αρμοδιότητα χορήγησης των εν λόγω υποτροφιών σε σπουδαστές από αποδέκτριες βοηθείας (αναπτυσσόμενες) χώρες, με την ατριθ. 44996/25-10-2012 απόφαση του Υπουργό Εξωτερικών (Β.2900) ανατέθηκε στην Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία  και υπογράφεται από τον Διατάκτη ή το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο και περιλαμβάνει κατά στήλη: α) τα στοιχεία του δικαιούχου προσώπου (ονοματεπώνυμο,  αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λπ., β) το πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο (αριθ. 2/39549/0026/11-6-2015 ΚΥΑ).
 3. Αντίγραφο της απόφασης έγκρισης της δαπάνης.
 4. Απόφαση καθορισμού υποτρόφων.
 5. Παραστατικό καταβολής της υποτροφίας για κάθε δικαιούχο (απόδειξη είσπραξης από τον ίδιο ή extrait τράπεζας που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 ΥΑ – Β.3172).
Δ. Κρατήσεις

Καμία κράτηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο