Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2910601008 – ΚΑΕ 5121

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5000
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 5200
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 5121
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Δαπάνες της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Ο.Η.Ε.
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112) Διασφάλιση δημοσιότητας με την ανάρτηση προβλεπόμενων πράξεων και λοιπών στοιχείων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
  • Άρθ. 163, N.3566/07 (ΦΕΚ A’ 117) «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»
  • Η αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 (ΦΕΚ Β’ 3172) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημοσίων δαπανών ….»

(στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014).

Β. Γενικές αναφορές και ενδεικτικές περιπτώσεις δαπανών
  • Δαπάνες που γίνονται στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε, για τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελλάδας (κυρίως εισιτήρια, έξοδα διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων).
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
  2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία και υπογράφεται από τον Διατάκτη ή το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο και περιλαμβάνει κατά στήλη: α) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λπ., β) το πληρωτέο ποσό στον δικαιούχο (αριθ. 2/39549/0026/11-6-2015 ΚΥΑ).
  3. Τα προβλεπόμενα ανά είδος δαπάνης δικαιολογητικά. Π.χ. για τις μετακινήσεις ότι προβλέπεται στους ΚΑΕ της ομάδας 0700
Δ. Κρατήσεις

Καμία κράτηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο