Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2790103005 – ΚΑΕ 3128

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  0005 Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3000 Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3120 Από έμμεσους φόρους
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 3128
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Επιστροφή Ε.Φ.Κ και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ. Ν, 2386/96 & άρθρο 19 παρ. 7 Ν. 2753/99)
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Άρθρο 78 (παρ.3) Ν. 2690/2001, (ΦΕΚ Α’ 265) όπως έχει τροποποιηθεί με το Άρθρο 21 παρ. 2 περ.β’ του Ν. 3193/2003 (ΦΕΚ Α’ 266)
  • Την αρ. Φ.610/338/22-6-2004 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ Β’ 999)
  • Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
Β. Γενικές αναφορές

Η δαπάνη πραγματοποιείται για την τακτοποίηση των χορηγούμενων προσωρινών ενισχύσεων της Πάγιας Προκαταβολής που αφορούν την επιστροφή της διαφοράς του ποσού του Ε.Φ.Κ του πετρελαίου που χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές τους ανάγκες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 78 του Ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 2Β’ του άρθρου 21 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ Α’ 266/2003. Ενεργείται με την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων προσωρινής ενίσχυσης παγίας προκαταβολής με αιτιολογία «Τακτοποίηση της αριθμ. ….. προσωρινής ενίσχυσης Παγίας Προκαταβολής». Διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 77 του ν.4270/14, της παρ.1.α του άρθρου 75 του ν. 4446/2016 λαμβανομένου υπόψη  του άρθρου 33 του ν.4270/14 «γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου».

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 1 της αριθμ. Φ.610/338/22-6-2004 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ Β’ 999) για τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις.

Η εξόφληση των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων διενεργείται συμψηφιστικά από το Γραφείο υπολόγου συμψηφισμών της Δ/νσης 24ης Λογαριασμών Δημοσίου του Γ.Λ.Κ.

Τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα των εκάστοτε χορηγούμενων προκαταβολών, θα κατατίθενται από τον υπόλογο Διαχειριστή  της παγίας προκαταβολής στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ, έναντι γραμματίου είσπραξης μετρητοίς στο λογαριασμό «Ταμείες Αναλήψεις» στο οποίο θα αναγράφεται η αιτιολογία «Αδιάθετο υπόλοιπο της  αριθμ. ….. προσωρινής ενίσχυσης Παγίας Προκαταβολής του Τελωνείου …… για την ολική τακτοποίηση της σχετικής προκαταβολής του λογαριασμού της ομάδας Ταμίες Ανάληψης».

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις δεν υφίστανται.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο