Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2790103001 – ΚΑΕ 3122

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0005 Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3000 Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3120 Από έμμεσους φόρους
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 3122
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) καυσίμων που αναλίσκονται για τη παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
Β. Γενικές αναφορές

Η δαπάνη πραγματοποιείται για την τακτοποίηση των χορηγούμενων προσωρινών ενισχύσεων της Πάγιας Προκαταβολής που αφορούν την επιστροφή της διαφοράς του ποσού του Ε.Φ.Κ καυσίμων – υλών, που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές τους ανάγκες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του Ν. Ν. 2861/1954 (Α΄117). Ενεργείται με την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων προσωρινής ενίσχυσης παγίας προκαταβολής με αιτιολογία «Τακτοποίηση της αριθμ. ….. προσωρινής ενίσχυσης Παγίας Προκαταβολής». Διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 77 του ν.4270/14, της παρ.1.α του άρθρου 75 του ν. 4446/2016 λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 33 του ν.4270/14 «γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου».

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 1 της αριθμ. Φ.610/338/22-6-2004 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ Β’ 999) για τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

1) Απόφαση επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων, η οποία εκδίδεται από τον προϊστάμενο του αρμόδιου Τελωνείου.

2) Έκθεση υπολογισμού (από το αρμόδιο Τελωνείο), του επιστρεφομένου Ε.Φ.Κ καυσίμων – υλών (Ν. 2861/1954) βάσει των διασαφήσεων εξαγωγής του σχετικού οικονομικού έτους.

3) Έκθεση ελέγχου και καθορισμού (από το αρμόδιο Τελωνείο) συντελεστών απόδοσης – ανάλωσης καυσίμων – υλών.

4) Αίτηση της δικαιούχου Εταιρείας, για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ.

5) Υπεύθυνες δηλώσεις του εξαγωγέα με τις οποίες δηλώνεται ότι:

α) Βεβαιώνουμε ότι τα εξαγόμενα προϊόντα για τα οποία αιτούμαστε την επιστροφή του Ε.Φ.Κ, είναι παραγωγής μας.

β) Τα υποβαλλόμενα τιμολόγια, αφορούν καύσιμα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των εξαγόμενων προϊόντων, που αναφέρονται στη κατάσταση εξαγωγών οικονομικού έτους Χ.

γ) Δεν παρήλθε διετία από την αγορά των καυσίμων και τη πραγματοποίηση της εξαγωγής των προϊόντων μας για το έτος Χ.

δ) Δεν έχουμε καταθέσει σε άλλη τελωνειακή αρχή δικαιολογητικά για τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ, ούτε έχουμε εισπράξει αυτόν όπως ορίζεται με το Ν. 2861/1954.

ε) Πραγματοποιήθηκαν όλες οι αναφερόμενες εξαγωγές και δεν έγινε ακύρωση οποιασδήποτε αγοραπωλησίας.

στ) Δεν έχουν γίνει συμφορτώσεις.

6) Κατάσταση τιμολογίων καυσίμων με επισυναπτόμενες επικυρωμένες από το αρμόδιο Τελωνείο φωτοτυπίες τιμολογίων, αγοράς καυσίμων (υπολογισμός αναλωθέντων λίτρων).

7) Κατάσταση από την οποία προκύπτει το επιστρεπτέο ποσό φόρου καυσίμων προς την εξαγωγική εταιρία, αναλογούντων επί των εξαγομένων στην αλλοδαπή βιομηχανικών προϊόντων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2861/1954.

8) Έγγραφο της Δ/νσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, για τη χορήγηση προκαταβολών Τελωνείων, με αναγραφόμενο τον αριθμό εντολής και των ποσών που κατατίθενται στη Τ.Τ.Ε.

Η εξόφληση των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων διενεργείται συμψηφιστικά από το Γραφείο υπολόγου συμψηφισμών του Γ.Λ.Κ.

Τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα των εκάστοτε χορηγούμενων προκαταβολών, θα κατατίθενται από τον υπόλογο Διαχειριστή της παγίας προκαταβολής στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ, έναντι γραμματίου είσπραξης μετρητοίς στο λογαριασμό «Ταμίες Αναλήψεις» στο οποίο θα αναγράφεται η αιτιολογία «Αδιάθετο υπόλοιπο της αριθμ. ….. προσωρινής ενίσχυσης Παγίας Προκαταβολής του Τελωνείου …… για την ολική τακτοποίηση της σχετικής προκαταβολής του λογαριασμού της ομάδας Ταμίες Ανάληψης».

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις δεν υφίστανται.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο