Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2440301001 – ΚΑΕ 0814

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0810 Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0814
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Μισθώματα μεταφορικών μέσων
Α. Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
  • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112 ): Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις
  •  Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
  • 5100/1600/1984 (ΦΕΚ Β’ 387) απόφαση Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης περί καθορισμού διαδικασίας μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων από Δημόσιες Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες που αναφέρονται ή εμπίπτουν στις διατάξεις του αρθ.1 του Ν.Δ 2396/1953.
  • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016): Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
  • Υ.Α. 2024709/601/0026/1998 ΦΕΚ Β’ 431: Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθ. 91 του Ν. 4270/2016.

Β. Γενικές Αναφορές

Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η δαπάνη για την μίσθωση μεταφορικών μέσων έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν. 4270/2014.

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014.

α) Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα υπογεγραμμένη από τα αρμόδια όργανα που περιλαμβάνει: i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα και τον Κ.Α.Ε., ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, iii) την Υπηρεσία για τις ανάγκες της οποίας χρησιμοποιείται το μισθωμένο μεταφορικό μέσο, iν) τα στοιχεία του εκμισθωτή-δικαιούχου {ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN}, ν) τα στοιχεία της μισθωτήριας σύμβασης, νi) το ποσό του μηνιαίου μισθώματος και τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται η πληρωμή, καθώς και το ποσό του μισθώματος που αντιστοιχεί στο χρόνο αυτό, νii) τις σχετικές κρατήσεις, και νiii) το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο.

β) Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται βεβαίωση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας, περί χρησιμοποιήσεως του μεταφορικού μέσου κατά τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται το μίσθωμα

γ) Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν.4412/2016

E. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ

Εγκύκλιοι

  • 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
  • 2.56411.2014 Δ26 Θέμα: Προθεσμίες πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
  • 372-1709-1999-2 παρ.Δ: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικών με θέματα κρατικών αυτοκινήτων και επικοινωνιών στις Περιφέρειες
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο