Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2440101001 – ΚΑΕ 0813

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0810 Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0813
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Μισθώσεις ακινήτων
Α. Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
 • Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ Α’ 76) Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες Διατάξεις
 • Αρθρ. 21 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180) Τροποποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Άρθρ. 2 του Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ Α’ 184) Μείωση Μισθωμάτων Δημοσίου Τομέα όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.102 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α’ 270)
 • Αρθ.45 παρ 10α του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85) Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ
 • 2/5091/0026/2012 (ΦΕΚ Β’ 1741) (ΑΔΑ: Β4Ρ0Η-ΡΒZ) Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ΄ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων Δημοσίων Υπηρεσιών

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παραγράφου 2 του άρθ. 91 του Ν. 4270/2016.

Β. Γενικές Αναφορές

Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνει η δαπάνη για την μίσθωση ακινήτων για την στέγαση Υπηρεσιών του Δημοσίου έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν. 4270/2014.

Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα και ύστερα από προγραμματισμό με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

Η πληρωμή των μισθωμάτων κτιρίων, όπου στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες, διενεργείται σύμφωνα με τι διατάξεις του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ Α’ 76).

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης στην κανονικότητα της δαπάνης όπως διατυπώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014.

Δαπάνες τακτικών αποδοχών, συντάξεων, εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών καθώς και δαπάνες παγίου χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων κ.λπ.) αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων με αποφάσεις που εκδίδονται αμέσως μετά την έναρξη του οικονομικού έτους.(αρθ.9 παρ1 ΠΔ 80/2016 ΦΕΚ Α’ 145)

Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης

 • Ο ετήσιος πίνακας που αποστέλλεται στην οικεία Οικονομική Υπηρεσία του Φορέα στις αρχές κάθε οικονομικού έτους, όπου αποτυπώνονται η πορεία της πίστωσης και ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας.

α) Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα υπογεγραμμένη από τα αρμόδια όργανα που περιλαμβάνει: i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα και τον Κ.Α.Ε., ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, iii) την Υπηρεσία για τις ανάγκες της οποίας χρησιμοποιείται το μισθωμένο ακίνητο, iν) τα στοιχεία του εκμισθωτή-δικαιούχου {ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN}, ν) τα στοιχεία της μισθωτήριας σύμβασης, νi) το ποσό του μηνιαίου μισθώματος και τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται η πληρωμή, καθώς και το ποσό του μισθώματος που αντιστοιχεί στο χρόνο αυτό, νii) τις σχετικές κρατήσεις, και νiii) το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο.

β) Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται βεβαίωση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας, η οποία στεγάζεται στο συγκεκριμένο ακίνητο, περί χρησιμοποιήσεως αυτού κατά τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται το μίσθωμα.

(Για την πληρωμή δαπανών μισθωμάτων κτιρίων του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους, θα πρέπει το περιεχόμενο της να τροποποιηθεί ανάλογα και να βεβαιώνεται ότι έγινε χρήση του συγκεκριμένου μισθίου, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης αυτής και ότι το συγκεκριμένο ακίνητο θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται από τη στεγαζόμενη σ’ αυτό Δημόσια Υπηρεσία, μέχρι τέλος του εν λόγω τριμήνου).

γ) Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 • Εξοφλητική απόδειξη του μισθώματος.
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο
 • Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού ή φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης του δικαιούχου .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Κατά την υποβολή δικαιολογητικών για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής του πρώτου μισθώματος κάθε οικονομικού έτους ή για την έκδοση του πρώτου χρηματικού εντάλματος πληρωμής μισθώματος που απορρέει από τροποποιητική της αρχικής σύμβασης, επισυνάπτεται η προβλεπόμενη από το αρθ. 3, παρ. 2 της αριθ. ΠΟΛ1013/7.1.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β΄32) Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.
 • Σε περίπτωση πληρωμής μισθώματος που απορρέει από νέα μισθωτήρια σύμβαση ή τροποποίηση αυτής, στο πρώτο χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης, επισυνάπτεται οπωσδήποτε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 21, του ν. 3871/2010 όπως ισχύουν, σχετική εγκριτική απόφαση, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με τη διαδικασία διενέργειας της μίσθωσης.

 

Δ. Κρατήσεις

ΤΑΠ 2/932 ΦΕΚ 326Β/2008 απόφαση Υπ. Όικονομίας και Οικονομικών και 2/34154/2008 εγκύκλιος Δ/νσης 20ης Προυπολογισμού του Γ.Λ.Κ το ποσό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας(ΤΑΠ) το οποίο αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που αφορά και το ενοίκιο.Το ποσό αυτό θα προσδιορίζεται με βάση τον τελευταίο εκδοθέντα λογαριασμό της ΔΕΗ και σε περίπτωση αναδρομικής αναπροσαρμογής του, η προκύπτουσα διαφορά θα τακτοποιήται με την επόμενη κατάσταση πληρωμής μισθωμάτων.

Ε. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ

Εγκύκλιοι

 • 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
 • 2.56411.2014.Δ26 Θέμα: Προθεσμίες πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
 • 106697/1581/ΕΞ2012 (ΑΔΑ :Β464Η-ΕΔΒ): Κοινοποίηση νέων διατάξεων που αφορούν στις μισθώσεις ακινήτων για στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου
 • 1071902/782/ΕΞ2013/25.4.2013 (ΑΔΑ:ΒΕ54Η-Α7H): Κοινοποίηση νέων διατάξεων που αφορούν μισθώσεις ακινήτων για στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου
 • 2-15389-0026-2002: Επιβαρύνσεις των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος με ΤΑΠ

Νομολογία

228-2007 Πράξη VII Τμήματος Ε.Σ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο