Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2430289001 – ΚΑΕ 7319

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0008 Απαλλοτριώσεις, αγορές ακινήτων, κατασκευές, συμμετοχές
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 7300 Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 7310 Έξοδα από συμμετοχές
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 7319
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Λοιπά έξοδα συμμετοχών – Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Α. Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων κ.λπ.
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 • Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α’ 29) «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 8
 • Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 196
 • Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρο 267 παρ. 5 όπως ισχύει μετά το Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄), άρθρο 25 παρ. 8
 • Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» άρθρα 25 και 26
Β. Γενικές αναφορές
 1. Την πίστωση του ανωτέρω κωδικού βαρύνουν τα έξοδα για συμμετοχή του Δημοσίου που δεν συνοδεύονται από την απόκτηση μετοχών σε επιχειρήσεις καθώς αυτές εμπίπτουν σε άλλους ΚΑΕ (7311 έως 7314 και 7316) και δεν αφορούν Διεθνείς Οργανισμούς (ΚΑΕ 7315).
 2. Η συμμετοχή κάθε δημόσιου φορέα στο συγκεκριμένο οργανισμό ή εταιρεία (εφεξής «Εταιρεία») πρέπει να προβλέπεται από διάταξη νόμου. Συγκεκριμένα ενδιαφέρει τόσο η διάταξη βάσει της οποίας ιδρύθηκε η Εταιρεία ή/ και ορίσθηκε η δυνατότητα συμμετοχής του δημόσιου φορέα σε αυτήν, όσο και το νομικό πλαίσιο με το οποίο διατηρήθηκε ή «μεταβιβάσθηκε» σε διάδοχο δημόσιο φορέα η συμμετοχή αυτή.
 3. Η τήρηση της νομοθεσίας που διέπει την Εταιρεία για τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ποσού συμμετοχής / εισφοράς των εταίρων (άρα και του δημόσιου φορέα- εταίρου) είναι ανεξάρτητη από την έγκριση από τα αρμόδια όργανα του δημόσιου φορέα της καταβολής του ποσού της εισφοράς.
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 1. Αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου του δημόσιου φορέα για τη σύσταση ή τη συμμετοχή στην Εταιρεία και την έγκριση του ύψους της εισφοράς.
 2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση, αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης.
 3. Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας από το οποίο να προκύπτει η υποχρέωση καταβολής και το ποσό της ετήσιας εισφοράς
 4. Εφόσον πρόκειται για Εταιρεία των ΟΤΑ, βεβαίωση του άρθρου 25 ή 26 του ν. 4257/2014 από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση περί εγγραφής στο κατά περίπτωση Μητρώο ΝΠΔΔ ή Επιχειρήσεων των ΟΤΑ.
 5. Κατάσταση πληρωμής σε δύο αντίτυπα, αρμοδίως υπογεγραμμένη , στην οποία θα αναγράφονται: Ο Φορέας και ο Ειδικός Φορέας τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, ο ΚΑΕ, το οικονομικό έτος, η επωνυμία και η διεύθυνση του δικαιούχου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το συνολικό ποσό της δαπάνης.
 6. Για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού (π.χ. τιμολογίου ανόργανων εσόδων, βλ. σημείο 8.1.2 της ΠΟΛ 1003/31.12.2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των Ε.Λ.Π…. και άλλες διατάξεις» ).

Επισημαίνεται ότι μαζί με τα δικαιολογητικά εκκαθάρισης, συνυποβάλλονται και τα δικαιολογητικά εξόφλησης, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο «ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ»

Δ. Κρατήσεις

Δεν γίνεται καμία κράτηση

Ε. Επισημάνσεις – Νομολογία
 1. Η έγκριση από τα αρμόδια όργανα του δημόσιου φορέα, του ποσού της εισφοράς δεν μπορεί να αναπτύξει αναδρομική ισχύ (2/66189/0026/2014)
 2. Η προβλεπόμενη από το καταστατικό εισφορά εταίρου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία καταβάλλεται χωρίς άλλες προϋποθέσεις (Ελ. Συν. ΤμVII 204/2012). «Η σχετική ρύθμιση του άρθρου 61 παρ. 4 του ν.3459/2006 …δεν θεσπίζει απαγόρευση καταβολής εισφορών από τους εταίρους των αστικών εταιρειών που λειτουργούν τα εν λόγω κέντρα πρόληψης, ούτε εξαρτά την καταβολή των εισφορών αυτών από την καταβολή ή μη της αντίστοιχης κρατικής χρηματοδότησης…. Η καταβολή των εισφορών από τους εταίρους του Κέντρου Πρόληψης ρυθμίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, … βασική υποχρέωση των εταίρων κάθε αστικής εταιρείας είναι η καταβολή των εισφορών τους, σε περίπτωση δε μη καταβολής αυτών επέρχεται, ως συνέπεια, η καταγγελία της εταιρείας (Ελ. Συν. ΤμVII 357/2013)
 3. Εφόσον νόμος διευκρινίζει ότι η εισφορά σε Εταιρεία δεν αποτελεί επιχορήγηση (άρθρα 196 Ν.3852/10 και 25 παρ. 8 του ν.3613/2007), δεν ελέγχονται οι προϋποθέσεις επιχορήγησης – χρηματοδότησης (της Υ.Α. 2/39549/0026/2015, ΦΕΚ 1138 Β αλλά και του αρ. 10Β του Ν.3861/10).
  Παράλληλα, η καταβολή εταιρικής εισφοράς από δημόσιο φορέα δεν δημιουργεί για την Εταιρεία υποχρεώσεις του αρ.10Β του Ν.3861/10.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο