Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420989001 – ΚΑΕ 0899

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0890 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0899
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Λοιπές Δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Δαπάνη ΚΤΕΟ)
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
 • ΚΥΑ Αριθμ. 1191/2017 (ΦΕΚ Β’ 969) Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)
 • Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α’ 49) Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων (άρθρο 18)
 • Ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α’ 216 Α) Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (άρθρο 11)
 • Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α’ 40) Ρυθμίσεις θεμάτων δημόσιων και ιδωτικών ΚΤΕΟ (άρθρο 16)
 • Ν. 1350/1983 (ΦΕΚ Α’ 55/26-4-1983) Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις
 • Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α’ 268) Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ. 49/1995 (ΦΕΚ Α’ 37) Τεχνικός έλεγχος οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 77/143/ΕΟΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις οδηγίες 88/449/ΕΟΚ, 91/225/ΕΟΚ, 91/328/ΕΟΚ, 92/54/ΕΟΚ και 92/55/ΕΟΚ. Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 8/1997 (ΦΕΚ Α’ 5)
 • Υ.Α. αριθμ. 30861/3651/2007 (ΦΕΚ Β’ 895) Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ΙΚΤΕΟ. Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. με αριθ. 43221/6038/2008 (ΦΕΚ Β’ 1511)
 • Κ.Υ.Α. αριθμ. 57216/7383/2002 (ΦΕΚ Β’ 1323) Περί αντιτίμου για διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων.
 • Υ.Α. αριθμ. 42558/5591/2002 (ΦΕΚ Β’ 966) Πιστοποίηση προσωπικού ΙΚΤΕΟ. Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 5055/562/2004 (ΦΕΚ Β’ 175)
 • Υ.Α. αριθμ 71703/8028/2003 (ΦΕΚ Β’ 1824) Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 8603/847/2005 (ΦΕΚ 219 Β) και Υ.Α. 33586/4277/2010 (ΦΕΚ 1099 Β).
 • Υ.Α. αριθμ. 34984/3976/2006 (ΦΕΚ Β’ 800) Καθορισμός ειδών τεχνικού ελέγχου εκπαιδευτικών οχημάτων.
 • Υ.Α. αριθμ. 35364/4046/2006 (ΦΕΚ Β’ 813) Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας στα ΚΤΕΟ του ειδικού τεχνικού ελέγχου εκπαιδευτικών οχημάτων.
 • Υ.Α. 2024709/601/0026/1998 (ΦΕΚ Β’ 431) Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες
Β. Γενικές Αναφορές
 1. Εξαιτίας της ιδιομορφίας του ΚΑΕ, λόγω των ποικίλων δαπανών που ενδέχεται να βαρύνουν την πίστωσή του, στη συγκεκριμένη περίπτωση αναλύονται δαπάνες τεχνικών ελέγχων μέσων μεταφοράς από ΚΤΕΟ ή ΙΚΤΕΟ.
 2. Τα οχήματα στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικό να ελέγχονται τεχνικά, εκτός από αυτά που ρητά εξαιρούνται, όπως για παράδειγμα, τα οχήματα της Αστυνομίας, ως εξής:

Στο τέταρτο έτος για τα καινούρια επιβατηγά την πρώτη φορά

Κάθε δύο έτη (μετά την τετραετία)

Κάθε χρόνο για επιβατηγά δημοσίας χρήσης, εκπαιδευτικά, οχήματα άνω των 3,5 τόνων.

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
 1. Αντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος ΚΤΕΟ
 2. προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/2016

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Στην περίπτωση που οι προσφερόμενες τιμές από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, είναι χαμηλότερες των αντίστοιχων τελών των δημοσίων ΚΤΕΟ, υπάρχει υποχρέωση υποβολής μελέτης ορκωτού λογιστή (26694/2411/29/4/2015 ΑΔΑ 7ΓΤΣ465ΦΘΘ-2Χ0).
 • Χρήσιμο είναι, να υπάρχει κατάσταση των οχημάτων του φορέα με τις ημερομηνίες του επόμενου τεχνικού ελέγχου.
Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν.4412/2016

Ε. Εγκύκλιοι, Νομολογία, Παροχές Απόψεων

Εγκύκλιοι

26694/2411/29-4-2015 «Παροχή εκπτωτικών τιμών από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ σε εμπόρους και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων» (ΑΔΑ 7ΓΤΣ465ΦΘΘ-2Χ0)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο