Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420989001 – ΚΑΕ 0894

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0890 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0894
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
  • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις.
  • Ν. 2830/2000 (ΦΕΚ Α’ 96) «Κώδικας συμβολαιογράφων»
  • Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
  • Κ.Υ.Α 111376/2011 (ΦΕΚ Β’ 13/2012) «Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων» .(Τροποποιήθηκε με την αριθμ.72386/2015,ΦΕΚ-2170/Β/9.10.2015)
  • Αριθ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2779) Συγχώνευση της ΚΕΔ Α.Ε. και της ΕΤΑ Α.Ε., με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη και μεταφορά αρμοδιοτήτων από την ΚΕΔ Α.Ε. στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και στην ΟΣΚ Α.Ε.
  • Άρθρο. 206 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
Β. Γενικές Αναφορές
  • Εν προκειμένω γίνεται αναφορά μόνο στα συμβολαιογραφικά έξοδα, καθώς για τα δικαστικά έξοδα έχει γίνει συνολική καταγραφή, στο αρχείο που αφορά στον ΚΑΕ 0892 (Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων).
  • Πράξεις από τις οποίες προκύπτουν συμβολαιογραφικά έξοδα για φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης υλοποιούνται από την ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου), οπότε η κάλυψη συναφών εξόδων βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α) σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2779 Β)[1].
  • Με το αρ. 206 του Ν. 4389/2016, ορίζεται «Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της (εκτός από το ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις των ιδρυτικών τους νόμων), απολαμβάνουν όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου, πλην του ΦΠΑ», οπότε η μόνη περίπτωση εξόδων είναι αντίγραφα συμβολαίων.
Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

Δ. Κρατήσεις

Επί των συμβολαιογραφικών εξόδων:

  • Καμία Κράτηση

 


[1] Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998, με το Νόμο 2636/1998, αρχικά με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίηση Περιουσίας ΕΟΤ». Το 2000 με το Νόμο 2837/2000, μετονομάστηκε σε «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία», για να μετονομαστεί στη συνέχεια, το 2004, με το Νόμο 3270/2004 σε «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Ανώνυμη Εταιρεία».

Το 2011 απορρόφησε την ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και μετονομάστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 3943/31.03.2011 σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε », ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους συγχωνεύτηκε δια απορρόφησης και με την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ) Α.Ε., δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4002/2011 σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2779/Β/ 2.12.2011), λαμβάνοντας πλέον την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Το 2015, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 24 Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 626/Β/ 16-04-2015), η ΕΤΑΔ Α.Ε. απορρόφησε την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ». Το 2016, δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 4389/2016, το σύνολο των μετοχών της ΕΤΑΔ ΑΕ μεταβιβάστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΕΣΠ) ΑΕ. Από την 25.10.2016, η ΕΤΑΔ ΑΕ αποτελεί 100% θυγατρική της ΕΕΣΠ ΑΕ.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο