Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420989001 – ΚΑΕ 0893

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0890 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0893
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κ.λπ.
Α. Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες Διατάξεις.
 • Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις
 • Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α’ 185) Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις
 • Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α’ 208) Κώδικας δικηγόρων
Β. Γενικές Αναφορές
Την πίστωση του ανωτέρου κωδικού βαρύνουν δαπάνες που προκύπτουν ως έξοδα εκτελεστών, εκκαθαριστών και κηδεμόνων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, στα πλαίσια του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α). Οι δαπάνες προκύπτουν, κυρίως στις περιπτώσεις σχολαζουσών κληρονομιών και στις περιπτώσεις που το δημόσιο είναι συγκληρονόμος, όταν δεν υπάρχει περιουσία σε ρευστά διαθέσιμα. Επίσης ο κωδικός βαρύνεται από την αμοιβή του εκκαθαριστή ή κηδεμόνα, η οποία ορίζεται στο άρθρο 30 του ανωτέρω νόμου.
Σκοπός της δαπάνης είναι η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ή των λοιπών ενεργειών που απαιτούνται σύμφωνα με τον Ν. 4182/2013, σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η τακτοποίηση αυτών των εξόδων, από το ενεργητικό της περιουσίας.
Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
 1. Αντίγραφο απόφασης του διατάκτη περί ανάληψης υποχρέωσης αναρτημένη στο διαδυκτιακό τόπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ημερομηνία προσπορισμού έννομων αποτελεσμάτων εκείνης της ανάρτησης (άρθρο 2 παρ. 5 και άρθρο 9 παρ 4. του Π.Δ. 80/2016).
 2. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (αριθ. 2/107929/0026/1-12-2013 ΥΑ – Β’ 3172).
 3. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία  και υπογράφεται από τον Διατάκτη ή το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο και περιλαμβάνει κατά στήλη: α) τα στοιχεία του δικαιούχου (Επωνυμία-τίτλος, ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λπ., β) το σύνολο της δαπάνης, γ) οι κρατήσεις που επιβάλλονται
 4. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν πληρώνεται μέσω ΕΑΠ ζητείται φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα από τον φορέα κύριας ασφάλισης (σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/107929/0026/1-12-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β.3172).
 5. Παραστατικό (Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) (άρθρο 200 παρ. ν.4412/2016). Σε περίπτωση πληρωμής εξόδων όλα τα πρωτότυπα παραστατικά, μετά της αιτιολόγησης της δαπάνης.
 6. Βεβαίωση και αναγνώριση της εκτελεσθείσας  πράξης (δύναται να γίνει στην κατάσταση πληρωμής).
 7. Απόφαση διορισμού κηδεμόνα – εκτελεστή – εκκαθαριστή από τον αρμόδιο φορέα (Υπουργός Οικονομικών ή Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις διορισμού, η έγγραφη διατύπωση των οποίων διαφέρει ανάλογα με το φορέα έκδοσης της απόφασης και τον τρόπο επιλογής:
  • Σε περίπτωση κοινωφελής περιουσίας όταν δεν ορίζεται από τη διαθήκη ο εκτελεστής, ο διορισμός του γίνεται εκ του μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4182/2013
  • Σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονομιάς ο διορισμός γίνεται εκ του μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4182/2013
  • Σε περίπτωση κοινωφελής περιουσίας στην οποία ορίζεται από τη διαθήκη ο εκτελεστής, θα πρέπει να εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση
  • Σε περίπτωση που το Δημόσιο είναι συγκληρονόμος:
   • Εφόσον ορίζεται από τη διαθήκη, εκδίδεται σχετική δικαστική απόφαση
   • Εφόσον δεν ορίζεται από τη διαθήκη, εκδίδεται απόφαση μετά επιλογή από το μητρώο του άρθρου 16 του ν. 4182/2013
   • Εφόσον έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορούν να επιλέξουν οι συγκληρονόμοι οπότε και εκδίδεται η σχετική απόφαση.
  • Οι διορισμοί προ του ν. 4182/2013 υλοποιούνταν από δικαστήρια, αναφορικά με τις σχολάζουσες κληρονομιές
8. Απόφαση – έγγραφο έγκρισης καταβολής της αμοιβής από τον αρμόδιο φορέα (Υπουργό Οικονομικών – ΓΓΑΔ). Στο έγγραφο αναλύεται η δαπάνη.
9. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής διορισμού του εκάστοτε κηδεμόνα – εκτελεστή – εκκαθαριστή. Σε περίπτωση διορισμού κηδεμόνα από δικαστική αρχή καταθέτει στη γραμματεία αυτής έγγραφη δήλωση αποδοχής.
10. Αναφορά – λογοδοσία (αναλυτικός πίνακας ενεργειών). Αποτελεί έγγραφη αναφορά – αιτιολόγηση των ενεργειών του εκάστοτε κηδεμόνα – εκτελεστή –εκκαθαριστή, όπου αναλύεται η αμοιβή του, σύμφωνα με το Ν.4194/2013 και τους περιορισμούς που θέτει το άρθρο 30 του Ν.4182/2013. Με την λήξη του έργου του θα πρέπει να συνταχθεί και να εγκριθεί η οριστική λογοδοσία η οποία περιλαμβάνει μια πλήρη έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου νόμου.
11. Έκθεση αποσφράγισης και απογραφής (όταν απαιτείται)
12. Έκθεση παραίτησης διορισμού κηδεμόνα (όταν απαιτείται)
13. Συνολική αποτίμηση του ενεργητικού της περιουσίας
Επιπλέον δικαιολογητικά σε περίπτωση που το Δημόσιο είναι συγκληρονόμος
1. Αντίγραφο της δημόσιας διαθήκης και το πρακτικό δημοσίευσής της.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 • Για την περίπτωση αμοιβής κηδεμόνων (π.χ. δικηγόρων) που είναι συνταξιούχοι ή δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες εκκρεμεί το με αριθ. πρωτ. Δ.Ο.Δ.Α. 4006863/3-4-2017 ερώτημα προς τη Διεύθυνση Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων και αφορά τα δικαιολογητικά. Αρ Πρωτ Δ26 2/29468/2017.
 • Η πληρωμή εξόδων σχετικά με την περιγραφόμενη δαπάνη περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος περιπτώσεων, οι οποίες διαχωρίζονται σε τρέχοντα διαχειριστικά έξοδα, όπως για παράδειγμα οδοιπορικά, αντίγραφα, υλικά (κλειδαριές κ.λ.π.) και σε αμοιβές τρίτων επαγγελματιών όπως συμβολαιογράφοι, εκτιμητές, μηχανικοί και άλλοι, των οποίων η αμοιβή θα πρέπει να αιτιολογείται, να είναι στα πλαίσια της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Θα πρέπει οι δαπάνες αυτές να αναλύονται εγγράφως, ώστε να δικαιολογούνται.
 • Θα πρέπει να προκύπτει από τα δικαιολογητικά η αποτίμηση του ενεργητικού της περιουσίας καθώς αποτελεί βάση του τρόπου υπολογισμού της αμοιβής του κηδεμόνα – εκτελεστή – εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4182/2013.
Δ. Κρατήσεις
 • Παρακράτηση φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (20%), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν. https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
 • 4172/2013, όταν πρόκειται για αμοιβές εκτελεστών – κηδεμόνων – εκκαθαριστών.
 • Στις περιπτώσεις πληρωμής εξόδων δεν υπάρχουν κρατήσεις.
Ε. Επισημάνσεις
Ο τρόπος υπολογισμού των αμοιβών του εκτελεστή – κηδεμόνα – εκκαθαριστή χρήζει καθορισμού, καθώς υπολογίζεται με βάση του ν. 4194/2013 (κώδικας δικηγόρων) και σύμφωνα με την κοινή πείρα, ύστερα από έρευνα των σχετιζόμενων οργάνων.
ΣΤ. Εγκύκλιοι, Νομολογία, Παροχές Απόψεων
Εγκύκλιοι
 • ΔΚΠ/1040933/ΕΞ2014/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ΑΔΑ ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3) : Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»
 • ΔΕΑΦ ‘Β 1061927/5-5-2015 (ΑΔΑ ΒΖΦΞΗ-ΞΡΣ) : Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013
 • ΔΕΑΦ ‘Β 1056098/23-4-2015 : Παρακράτηση φόρου στη χρηματοδότηση που λαμβάνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ……, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013

Νομολογία

ΝΣΚ τμ Α 102/2017 : Αμοιβή κηδεμόνα
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο