Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420989001 – ΚΑΕ 0879

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0870 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0879
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-16- Διορθ. Σφαλμ. ΦΕΚ Α’ 200/24-10-16 και ΦΕΚ Α’ 206/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227/6-12-2016): Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
 • Ν. 4152/2013, παρ. Ζ (ΦΕΚ 107 Α/9-5-2013): Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
 • Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-2-2013): Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, αρθ. 35
 • Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
 • N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις
 • N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2016): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
 • Αριθμ. 57654/17 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-5-2017) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
 •  Aριθ. 2024709/601/0026/98 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β ‘ 431/7-5-1998): Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες
 • Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α’ 153/28-6-2002) Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, άρθρα 8 και 24
Β. Γενικές Αναφορές

Τις πιστώσεις του ανωτέρω Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) βαρύνουν η λήψη ανεξάρτητων υπηρεσιών που δεν εντάσσονται στους λοιπούς ΚΑΕ της ίδιας ομάδας και  απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του φορέα έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές διαχείρισης των οικονομικών του Δημοσίου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 33 του ν. 4270/14. Στον ΚΑΕ αυτό καταλογίζονται και οι δαπάνες για την αμοιβή για παράδοση ή υπόδειξη αρχαίων (Σχετ. Ανωτ. 11).

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τις αμοιβές που απορρέουν από συμβάσεις που ανατίθενται βάσει των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων προσκομίζονται τα προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/2016.

Για τις αμοιβές για παράδοση ή υπόδειξη αρχαίων δεν υπάρχει απόφαση καθορισμού δικαιολογητικών, βάσει όμως των ισχυουσών διατάξεων προτείνεται να προσκομίζονται: α) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης β) Δήλωση του ιδιώτη  με την οποία δηλώνει τον ακριβή τόπο, τον τρόπο εύρεσης των ακίνητων ή των κινητών αρχαίων και ότι δεν έχει αντίρρηση να του χορηγηθεί αμοιβή γ) πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής κινητών αρχαίων δ) πρακτικό τριμελούς εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 11 του ν. 3028/02 σε περίπτωση κινητών αρχαίων ε) η απόφαση του αρμοδίου Υπουργού που καθορίζει την αμοιβή  ή απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας για απευθείας χορήγηση της αμοιβής σε περίπτωση κινητών αρχαίων που η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 1500 ευρώ, στ) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του συνολικού εγκεκριμένου ποσού με τις νόμιμες κρατήσεις ή αποδοχής του ποσού που του αναλογεί (σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός) στην οποία να αναγράφεται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ του δικαιούχου και αν τηρεί ή δεν τηρεί Κ.Β.Σ.

Δ. Κρατήσεις

1. Για τις δαπάνες που απορρέουν από δημόσιες συμβάσεις οι κρατήσεις του Ν.4412/2016

2. Για τις αμοιβές για παράδοση αρχαίων 20% παρακράτηση φόρου.

Ε. Επισημάνσεις, Εγκύκλιοι ΓΛΚ, Νομολογία

Ν.Σ.Κ., Γνωμ. αριθ. 132/11.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο