Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420989001 – ΚΑΕ 0878

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0870 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0878
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών
Α. Θεσμικό πλαίσιο δαπάνης
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-16- Διορθ. Σφαλμ. ΦΕΚ Α’ 200/24-10-16 και ΦΕΚ Α’ 206/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 • Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227/6-12-2016): Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
 • Ν. 4152/2013, παρ. Ζ (ΦΕΚ Α’ 107/9-5-2013): Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
 • Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-2-2013): Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, αρθ. 35
 • Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
 • N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις
 • N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2016): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
 • Αριθμ. 57654/17 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-5-2017) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
 •  Aριθ. 2024709/601/0026/98 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 431/7-5-1998): Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες
 • Ν.Δ. 86/1969 (ΦΕΚ Α’7/18-1-1969): Δασικός Κώδιξ, άρθρο 137, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθ. 48 του Ν. 4423/16 (ΦΕΚ182 Α/27-9-2016)
 • Π.Δ. 126/86 (ΦΕΚ Α’ 44/17-4-1986): Διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και στο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα στους δασικούς συνεταιρισμούς , άρθρο 8
 • Αριθμ. 151362/673/17 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 707 Β/7-3-2017): Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής

Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14.

Β. Γενικές αναφορές

Τις πιστώσεις του ανωτέρω Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) βαρύνουν οι αμοιβές για την εκτέλεση υλοτομικών εργασιών. Για την ανάθεση των εργασιών αυτών ισχύουν οι γενικές διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών (ανωτ. 1-10) . Οι ειδικές διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω (αριθ. 11-13) διέπουν την απόληψη δασικών προϊόντων από δημόσια δάση απευθείας από το Κράτος. Στην περίπτωση αυτή, η απόληψη δασικών προϊόντων γίνεται είτε με αυτεπιστασία είτε με κανονική ή πρόχειρη δημοπρασία, δύναται δε να ανατεθεί και χωρίς δημοπρασία, στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 3 του άρθρου 137 ν.δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου του Ν. 4423/2016, όταν η απόληψη δασικών προϊόντων γίνεται μόνο μέσω δασικών συνεταιρισμών εργασίας.  Εφόσον τα δασικά προϊόντα παραλαμβάνει το Δημόσιο από τον συνεταιρισμό, οι τιμές ανάθεσης υλοτομικών και λοιπών εργασιών συγκομιδής (ρίψη, διαμόρφωση, μετατόπιση και λοιπές εργασίες) καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 126/86, ατομικές ανάγκες των κατοίκων του άρθρου 168 του Ν.Δ. 86/69 σε δασικά προϊόντα, μπορούν να καλύπτονται από την εκμετάλλευση των δασών που παραχωρούνται στους Αγροτικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς. Για τον σκοπό αυτό, η δασική υπηρεσία, παραλαμβάνει από τον Συνεταιρισμό τμηματικά ή συνολικά τα παραχθέντα για την κάλυψη των αναγκών της παρ. 1 του άρθρου αυτού δασικά προϊόντα και συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της δασικής υπηρεσίας ή εντεταλμένο απ’ αυτόν δασικό όργανο και τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, να ελέγχεται η κανονικότητα της δαπάνης σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14.

Για τις υπηρεσίες που ανατίθενται βάσει των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων προσκομίζονται τα προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/2016.

Για τις περιπτώσεις του άρθρου 8 του πδ 126/86 δεν υπάρχει απόφαση καθορισμού δικαιολογητικών, αλλά βάσει των ισχυουσών διατάξεων προτείνονται ως δικαιολογητικά τα ακόλουθα:

 1. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
 2. Πρωτόκολλο εγκατάστασης του δασικού συνεταιρισμού – συμφωνητικό
 3. Αντίγραφο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
 4. Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής των δασικών προϊόντων, που υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της δασικής υπηρεσίας ή εντεταλμένο απ’ αυτόν δασικό όργανο και τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού.
 5. Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής τελικής επιθεώρησης  υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή τελικής επιθεώρησης και τον εκπρόσωπο του Συνεταιρισμού.
 6. Πρωτότυπο τιμολόγιο του συνεταιρισμού.
Γ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν.4412/2016

Ειδικά για την περίπτωση του άρθρου 8 του π.δ. 126/86, κρατήσεις ΙΚΑ με τα ισχύοντα κάθε φορά ποσοστά ασφαλισμένου και εργοδότη για τους απασχοληθέντες δασεργάτες.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο