Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420989001 – ΚΑΕ 0873

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0870 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0873
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αμοιβές νομικών προσώπων
Α. Διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-16- Διορθ. Σφαλμ. ΦΕΚ Α’ 200/24-10-16 και ΦΕΚ Α’ 206/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227/6-12-2016): Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
 • Ν. 4152/2013, παρ. Ζ (ΦΕΚ Α’ 107/9-5-2013): Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
 • Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-2-2013): Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, αρθ. 35
 • Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
 • N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις
 • N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2016): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
 • Αριθμ. 57654/17 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-5-2017) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
 •  Aριθ. 2024709/601/0026/98 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β ‘ 431/7-5-1998): Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες
 • N. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 115/15-7-2010): Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις, άρθρο 68, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88/18-4-13) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 παρ. Β ν. 4488/17 (ΦΕΚ Α’ 137/13-9-2017)
 • Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ Α’ 281/20-12-2007): Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις, άρθ 5 παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθ. 12 του ν. 4150/13 (ΦΕΚ 102Α/29-4-2013)
 • Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ Α’ 270/24-12-1997): Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα, αρ. 20, παρ. 14, όπως ισχύει
 • Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α’ 236/20-10-1998): Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις, άρθ. 28 παρ. 12, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του αρθ. 13 του  Ν. 3329/05 (ΦΕΚ-81 Α/4-4-2005)
 •  Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ Α’ 111/8-5-2003): Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις, άρθ 21, παρ. 12 όπως συμπληρώθηκε με την παρ  6 του αρθ. 23 του Ν. 3832/10 (ΦΕΚ Α39/9-3-2010), όπως αυτή  προστέθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 323 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86/11-4-2012)
 •  Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ Α’ 132/28-6-2006): Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις , αρθ. 14, παρ. 4.
 • Ν. 3621/2007 (ΦΕΚ Α’ 279/20-12-2007): Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσάκωνα και άλλες διατάξεις, άρθρο πέμπτο
 • Ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α’ 216/23-10-2008): Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις, άρθ. 32
 • N. 3756/2009 (ΦΕΚ Α’ 53/31-3-2009): Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις, άρθ. 26
Β. Γενικές αναφορές

Τις πιστώσεις του ανωτέρω Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) βαρύνουν οι αμοιβές για τη λήψη υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα. Οι σχετικές δαπάνες διέπονται από τις γενικές περί ανάθεσης συμβάσεων  υπηρεσιών διατάξεις (ανωτ. 1-10) Ειδικές διατάξεις ισχύουν για τις αμοιβές υπηρεσιών φύλαξης (ανωτ. 11-19) για τις οποίες απαιτούνται επιπλέον των προβλεπομένων από τις γενικές διατάξεις δικαιολογητικά.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, να ελέγχεται η κανονικότητα της δαπάνης σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14. Για τις δαπάνες αμοιβών νομικών προσώπων προσκομίζονται τα προτεινόμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Ν.4412/2016.

Για τις αμοιβές υπηρεσιών φύλαξης επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά (άρθρο 68 ν. 3863/10, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει):

1. Η προσφορά του αναδόχου στην οποία εκτός των άλλων πρέπει να αναφέρονται τα εξής:

α) Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.

β) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας.

γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

2. Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτημα  προς την ανωτέρω Διεύθυνση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης. Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.

3. Σύμβαση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του εργολάβου στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία α΄ έως στ΄ της πρώτης παραγράφου, καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση είναι άκυρη και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής.

Δ. Κρατήσεις

Κρατήσεις του Ν.4412/2016

Ε. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ, νομολογία

Ε.Σ. Τμ. IV, Πρ. 120/13.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο