Λογαριασμός Σχεδίου Λογαριασμών 2420989001 – ΚΑΕ 0871

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 0870 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 0871
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ Αμοιβές φυσικών προσώπων

I. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α. Διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
 • Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-16- Διορθ. Σφαλμ. ΦΕΚ Α’ 200/24-10-16 και ΦΕΚ Α’ 206/3-11-16) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
 • Ν. 4441/16 (ΦΕΚ Α’ 227/6-12-2016) Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
 • Ν. 4152/13, παρ. Ζ (ΦΕΚ Α’ 107/9-5-2013) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
 • Ν.4129/13 (ΦΕΚ Α’ 52/28-2-2013) Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, αρθ. 35
 • Ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
 • N. 4013/11 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις
 • N. 3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112/13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-2016) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
 • Αριθμ. 57654/17 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-5-2017) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
 • Αριθ. 2024709/601/0026/98 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ B’ 431/7-5-1998): Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες
Β. Γενικές Αναφορές
Τις πιστώσεις του ανωτέρω Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) βαρύνουν οι αμοιβές για τη λήψη υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα. Οι σχετικές δαπάνες διέπονται από τις γενικές περί ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών διατάξεις του ν. 4412/16. Για ορισμένες κατηγορίες δαπανών που υπάγονται στον ΚΑΕ 0871 ισχύουν ειδικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, ειδικές διατάξεις ισχύουν για τις αμοιβές φυσικών προσώπων που απορρέουν από συμβάσεις μίσθωσης έργου του άρθρου 6 του ν. 2527/97, για τις αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, αμίσθων υποθηκοφυλάκων, ιατρών σωφρονιστικών ιδρυμάτων και τις αμοιβές κλητευομένων μαρτύρων κ.λπ. ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων. Οι κατηγορίες αυτές δαπανών αναλύονται παρακάτω (Αριθ. II-IX).

 

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Δ. Κρατήσεις
ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Α. Διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων: 

1. Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206 Α/8-10-1997):Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις, άρθρο 6, όπως ισχύει.
2. N. 3812/09 (ΦΕΚ 234 Α/28-12-2009):Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις, άρθ. 10.
3. Π.Δ. 164/04 (ΦΕΚ 134 Α/19-7-2004 – Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-135 Α/19-7-2004): Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα.
4. ΠΥΣ 33 της 27.12.2006 (ΦΕΚ 280 Α/28-12-2006): Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, όπως έχει τροποποιηθεί και παραταθεί.
5. Αριθμ. 2/37345/0004/10 κ.υ.α. (ΦΕΚ 784 Β/4-6-2010): Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, παρ. 1.20. αρθ. 1, παρ. 2 αρθ. 5 και αρθ. 11.
Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14.
Β. Γενικές αναφορές
Τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0871 βαρύνουν και οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτονται από φορείς του Δημοσίου με φυσικά πρόσωπα βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/97, όπως ισχύει. Η δαπάνη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα και κατόπιν προγραμματισμού με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Οικονομικού, Δ/νση Προμηθειών).
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, να ελέγχεται η κανονικότητα της δαπάνης σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών δεν υπάρχει απόφαση καθορισμού δικαιολογητικών, βάσει όμως των σχετικών διατάξεων προτείνεται να προσκομίζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. ‘Έγκριση της αρμόδιας επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, που λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
2. Κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που θα απασχοληθούν, το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και αιτιολογία για τους λόγους που δεν μπορεί να εκτελεστεί από υπαλλήλους του. Για συμβάσεις μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα την ανωτέρω απόφαση εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή το υπ’ αυτού εξουσιοδοτημένο όργανο.
3. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει ως ημερομηνία προσπορισμού εννόμων αποτελεσμάτων εκείνη της ανάρτησης .
4. Κατάσταση πληρωμής αμοιβής που έχει εισαχθεί στη μηχανογραφική εφαρμογή της ΕΑΠ.
5. Σύμβαση μίσθωσης έργου.
6. Βεβαίωση του οργάνου που έχει οριστεί για την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης ότι ο ανάδοχος ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτήν.
7. Τιμολόγιο του αναδόχου.
Δ. Κρατήσεις
1. Κράτηση φόρου εισοδήματος 20% (άρθρα 62 και 64 παρ. 2 Ν. 4172/13 ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013)
2. Κρατήσεις ΕΦΚΑ για τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 ν. 4387/16 (σχετ. ΕΦΚΑ/ΕΓΚ.17/28-3-2017 ΑΔΑ 6Τ9Α465ΧΠΙ-67Ν)
Ε. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ , νομολογία

ΙII. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Α. Διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
 • Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012),άρθρο 45 παρ. 10α
 • Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α’ 90/5-4-1974) Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, αρθ. 76-79
 • Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α’ 66/31-3-2011) Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, άρθ. 8 παρ. 6
 • Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2016) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες, άρθ. 9
 • Αριθμ. 2/43371/0026/12.6.2012 (ΦΕΚ Β’ 1843/13-6-2012) απόφαση Υπουργού Οικονομικών “Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης”
 • Αριθμ. 21798/16 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 709/16-03-2016) Καθορισμός αμοιβών των Δικαστικών Επιμελητών
 • Αριθ. 1089838/6612/0016/11−10−2006 απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1560/24-10-2006):Καθορισμός του ύψους των δικαιωμάτων και εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης, των δικαιούχων προσώπων και του τρόπου είσπραξης αυτών
 • ΠΟΛ 1188/6.9.2011 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1993/8-9-2011): Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών
 • ΠΟΛ.1011/18 κ.υ.α. (ΦΕΚ B’ 63/18-1-2018) Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος
Β. Γενικές αναφορές
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες της διοικητικής εκτέλεσης, ήτοι οι αμοιβές για επιδόσεις δικογράφων ή εγγράφων ή καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω δικαστικών επιμελητών, κατασχέσεις (αναγκαστικές κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων), πλειστηριασμούς (κινητών ή ακινήτων ή αναπλειστηριασμοί) και λοιπές πράξεις (έρευνες σε δημόσια εν γένει βιβλία προς διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης οφειλετών του Δημοσίου, εκτιμήσεις εμπορικής αξίας ακινήτων κ.λπ.) βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0871.
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, να ελέγχεται η κανονικότητα της δαπάνης σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών τα δικαιολογητικά έχουν καθοριστεί με την ανωτέρω αριθ. 5 απόφαση ως εξής:
1. Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου, για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.
2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:
i)το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,
ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου {ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ},
iν) το δικαιούμενο ποσό,
ν) τις σχετικές κρατήσεις
νi) το καθαρό πληρωτέο ποσό και
νii) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής Αρχής.
3. Πίνακας εξόδων και δικαιωμάτων του δικαστικού επιμελητή θεωρημένος από τον Ειρηνοδίκη του τόπου εκτέλεσης.
4. Αντίγραφο παραγγελίας του Προϊσταμένου της οικείας φορολογικής ή τελωνειακής Αρχής προς το δικαστικό επιμελητή ή μάρτυρα περί εκτέλεσης της σχετικής πράξης.
5. Αντίγραφο έκθεσης επίδοσης ή κατασχετήριας έκθεσης ή του προγράμματος πλειστηριασμού.
6. Απλή απόδειξη τυχόν μαρτύρων για την είσπραξη των περιλαμβανομένων στον πίνακα ποσών.
Επίσης, απαιτείται η προσκόμιση απόδειξης παροχής υπηρεσιών του δικαστικού επιμελητή (Σχετ. 2/42059/0026/3.6.2017 έγγραφο Γ.Λ.Κ. ΑΔΑ:64ΚΣΗ-49Ζ και ΠΟΛ1003/14 ΑΔΑ: 7ΝΑΩΗ-96Σ).
Ειδικά, τα δικαιολογητικά για την καταβολή αμοιβής σε πιστοποιημένους εκτιμητές, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου και διορίζονται για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας ακινήτων που κατάσχονται ή εκπλειστηριάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης, καθορίζονται με τις διατάξεις της ανωτέρω αριθ. 9 απόφασης. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, ως δικαιολογητικά της αμοιβής του πιστοποιημένου εκτιμητή ορίζονται τα κατωτέρω:
α)αντίγραφο πράξης διορισμού του,
β)βεβαίωση ότι ο εκτιμητής κατέθεσε την έκθεση στο όργανο διορισμού,
γ) αντίγραφο απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης,
δ) τιμολόγιο ή άλλο παραστατικό,
ε) αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού,
στ) διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από τον Διατάκτη,
ζ) κατάσταση πληρωμής δαπάνης εις διπλούν θεωρημένη από το όργανο διορισμού και υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Διατάκτη που θα περιλαμβάνει τα εξής:
i) τον φορέα / ειδικό φορέα / Κ.Α.Ε.,
ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.),
iv) το δικαιούμενο ποσό,
v) τις σχετικές κρατήσεις,
vi) το καθαρό πληρωτέο ποσό.
Δ. Κρατήσεις
Κράτηση φόρου εισοδήματος 20% (άρθρα 62 και 64 παρ. 2 Ν. 4172/13 ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013).

ΙV. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Α. Διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
 • Ν. 3086/2002 (ΦΕΚ Α’ 324/23-12-2002) Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του, άρ. 2,16, 23Α, 24, 25Α
 • Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α’ 208/27-9-2013) Κώδικας Δικηγόρων, αρθ. 57-86
 • Ν. 4438/2016 (ΦΕΚ Α’ 220/28-11-2016) Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, άρθρο 46 παρ. 2
 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016- Διορθ. Σφαλμ. ΦΕΚ Α’ 200/24-10-2016 και ΦΕΚ Α ‘ 206/3-11-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, αρ. 10
Γενικές αναφορές: Η νομική υποστήριξη των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης ασκείται κατά κανόνα από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3086/02, όπως ισχύει. Στα άρθρα 24 και 25Α του νόμου αυτού περιλαμβάνονται κανόνες από τις οποίες απορρέουν αμοιβές δικηγόρων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23Α του νόμου αυτού δαπάνες που αφορούν αμοιβές και έξοδα φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν σχετικών εντολών λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως ιδίως δικηγορικών εταιρειών, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών, μεταφραστών, πραγματογνωμόνων, συμβολαιογράφων, δαπάνες για δημοσιεύσεις στον τύπο και μετακινήσεις μελών του Ν.Σ.Κ. και γενικότερα δαπάνες που σχετίζονται με ενέργειες ενώπιον ημεδαπών ή αλλοδαπών δικαστηρίων περιλαμβανομένων των διαιτητικών, υπάγονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 113/2010 (ήδη άρθρο 9 π.δ. 80/16). Στις περιπτώσεις που οι φορείς του δημοσίου βάσει των διατάξεων που τους διέπουν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν για τις νομικές τους υποθέσεις υπηρεσίες ιδιωτών δικηγόρων οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0871.
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, να ελέγχεται η κανονικότητα της δαπάνης σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών δεν έχει εκδοθεί απόφαση καθορισμού δικαιολογητικών, βάσει όμως των κείμενων διατάξεων προτείνονται ως δικαιολογητικά τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου, για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.
2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάθεση εντολής στον δικηγόρο.
3. Έγγραφο συμφωνητικό αμοιβής μεταξύ του δικηγόρου και του φορέα.
4. Αντίγραφο εκδοθείσας επί της υποθέσεως δικαστικής απόφασης .
5. Επικυρωμένα αντίγραφα των πάσης φύσεως απαιτούμενων εγγράφων ή δικογράφων που αναφέρονται στη συγκεκριμένη υπόθεση και για τη σύνταξη ή κατάθεσή τους σε δικαστήριο, συμβούλιο, ανακριτική ή εισαγγελική αρχή προβλέπεται αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και αντίγραφα τυχόν γραμματίων προείσπραξης,
6. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης.
7. Απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
Δ. Κρατήσεις
Κράτηση φόρου εισοδήματος 20% (άρθρα 62 και 64 παρ. 2 Ν. 4172/13 ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013). Επισημαίνεται ότι, όταν καταβάλλονται αμοιβές σε δικηγόρους, παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής μετά την αφαίρεση της αμοιβής που αναγράφεται επί του γραμματίου προκαταβολής ως ποσό αναφοράς και εφόσον η καταβαλλόμενη επιπλέον του γραμματίου αμοιβή ξεπερνά το ποσό των 300 ευρώ (ΠΟΛ.1067/20.3.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013 ΑΔΑ 65ΨΘΗ-1ΗΨ)
Ε. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ, Νομολογία

 

V. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ

 

Α. Διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων:
 • Ν. 325/76 (ΦΕΚ 125 Α’/28-5-1976): Περί καθορισμού των εισπραττομένων εν τοις αμίσθοις και εμμίσθοις Υποθηκοφυλακείοις δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου και των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, τροποποιήσεως του Ν.Δ.811/71 και του Ν.294/76 και άλλων τινών διατάξεων.
 • Αριθ. 79999/90 κ.υ.α. (Β646/11-10-1990) Αναπροσαρμογή δικαιωμάτων αμίσθων Υποθηκοφυλάκων”
 • Αριθμ. 23664/05 κ.υ.α (ΦΕΚ 341 Β’/16-3-2005).: Καθορισμός δικαιωμάτων που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες.
Β. Γενικές αναφορές

Οι δαπάνες αμοιβών αμίσθων υποθηκοφυλάκων (δικαιώματα για εγγραφή εμπραγμάτων δικαιωμάτων) βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0871

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, να ελέγχεται η κανονικότητα της δαπάνης σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών δεν έχει εκδοθεί απόφαση καθορισμού δικαιολογητικών, βάσει όμως των κείμενων διατάξεων προτείνονται ως δικαιολογητικά τα ακόλουθα:
1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει ως ημερομηνία προσπορισμού εννόμων αποτελεσμάτων εκείνη της ανάρτησης
2.Κατάσταση πληρωμής δαπάνης εις διπλούν.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την εκτέλεση της εργασίας.
4.Απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα δικαιώματα του Υποθηκοφύλακα και τα δικαιώματα υπέρ τρίτων.
Δ. Κρατήσεις
Κράτηση φόρου εισοδήματος 20% (άρθρα 62 και 64 παρ. 2 Ν. 4172/13 ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013)

VI. ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Α. Διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
 • Ν. 2830/2000 (ΦΕΚ Α’ 96/16-3-2000) Κώδικας Συμβολαιογράφων, άρθ. 40 και 114-117.
 • Αριθμ. 111376/12 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 13/11-1-2012) Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 72386/15 (ΦΕΚ 2170 Β/9-10-2015) όμοια.
 • Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016- Διορθ.Σφαλμ. ΦΕΚ200 Α/24-10-2016 και ΦΕΚ206Α/3-11-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, αρ. 10.
Στα ανωτέρω βασίζεται ο έλεγχος νομιμότητας της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14.
Β. Γενικές αναφορές
Στον ΚΑΕ 0871 καταλογίζονται μεταξύ άλλων και οι δαπάνες για την αμοιβή συμβολαιογράφων για πράξεις που πραγματοποιούνται από αυτούς βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Το ύψος των δικαιωμάτων που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω αριθ. 2 κ.υ.α.
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, να ελέγχεται η κανονικότητα της δαπάνης σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών δεν έχει εκδοθεί απόφαση καθορισμού δικαιολογητικών, βάσει όμως των σχετικών διατάξεων προτείνεται να προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:
1.Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει ως ημερομηνία προσπορισμού εννόμων αποτελεσμάτων εκείνη της ανάρτησης
2.Κατάσταση πληρωμής δαπάνης εις διπλούν
3.Εντολή του φορέα για εκτέλεση συμβολαιογραφικής πράξης
4.Αντίγραφο πράξης ή βεβαίωσης ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την εκτέλεση της εργασίας
5.Απόδειξη παροχής υπηρεσιών
Δ. Κρατήσεις
Κράτηση φόρου εισοδήματος 20% (άρθρα 62 και 64 παρ. 2 Ν. 4172/13 ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013). Η παρακράτηση φόρου στην περίπτωση των συμβολαιογράφων, από 1-1-2014, γίνεται στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής τους, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4254/2014. Για τα τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων (τέλη χαρτοσήμου, μεγαρόσημο) τα οποία βάσει νόμου επιβαρύνουν τους συμβαλλόμενους δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου. Επίσης και στα αναλογικά δικαιώματα του συμβολαιογράφου των άρθρων 115, 117 και 118 του ν. 2830/2000 τα οποία προέρχονται από τη σύνταξη τραπεζικών, κρατικών συμβολαίων και συμβολαίων αυτοκινήτων δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου. Συνεπώς, η παρακράτηση φόρου στις παραπάνω αμοιβές των συμβολαιογράφων διενεργείται στο ποσό της αναλογικής αμοιβής τους μετά την αφαίρεση απ’ αυτό του ποσού που αποδίδεται στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο προς διανομή βάσει του άρθρου 120 του ν. 2830/2000 (εγκύκλιος Γ.Δ.Φ.Δ. 1158078 ΕΞ 2014/28 Νοεμβρίου 2014).

 

VII. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

 

Α. Διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
 • Ν. 2318/95 (ΦΕΚ Α’ 126/19-6-1995) Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών
 • Αριθμ. 21798/16 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 709 Β/16-03-2016) Καθορισμός αμοιβών των Δικαστικών Επιμελητών
Β. Γενικές αναφορές
Πλην των περιπτώσεων λήψης υπηρεσιών δικαστικών επιμελητών για την διενέργεια πράξεων διοικητικής εκτέλεσης (ανωτέρω ΙΙΙ), οι φορείς του Δημοσίου χρησιμοποιούν και για άλλους λόγους υπηρεσίες δικαστικών επιμελητών. Και οι λοιπές πλην διοικητικής εκτέλεσης δαπάνες για αμοιβή δικαστικών επιμελητών βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0871.
Γ. Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, να ελέγχεται η κανονικότητα της δαπάνης σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών δεν έχει εκδοθεί απόφαση καθορισμού δικαιολογητικών, βάσει όμως των κείμενων διατάξεων προτείνονται ως δικαιολογητικά τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου, για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου που εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει ως ημερομηνία προσπορισμού εννόμων αποτελεσμάτων εκείνη της ανάρτησης.
2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:
i)το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,
ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου {ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ},
iν) το δικαιούμενο ποσό,
ν) τις σχετικές κρατήσεις
νi) το καθαρό πληρωτέο ποσό και
νii) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Αντίγραφο παραγγελίας της αρμόδιας υπηρεσίας προς το δικαστικό επιμελητή ή μάρτυρα περί εκτέλεσης της σχετικής πράξης.
5. Αντίγραφο σχετικής έκθεσης του δικαστικού επιμελητή.
6. Απλή απόδειξη τυχόν μαρτύρων για την είσπραξη των περιλαμβανομένων στον πίνακα ποσών.
7. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών του δικαστικού επιμελητή.
Δ. Κρατήσεις
Κράτηση φόρου εισοδήματος 20% (άρθρα 62 και 64 παρ. 2 Ν. 4172/13 ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013).

 

VIII. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Α. Διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
 • Ν.Δ. 4111/1960 (ΦΕΚ Α’ 163/9-10-1960) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων, Ιατρικών και Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως Υγειονομικών, Φαρμάκων και των περί ιατρικής εν γένει Αντιλήψεως και Δημοσίας Υγείας διατάξεων, άρθ. 4 παρ. 7
 • Αριθ. 2/532/0022/24-1-2002 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β’ 106/31-1-2002) «Ανώτατο όριο αμοιβής ιδιωτών ιατρών που επισκέπτονται ασθενείς κρατουμένους στις φυλακές, στα Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ. 2/30271/0022/2007 (ΦΕΚ 1060/Β΄/28-6-2007), 2/39430/0022/2008 (ΦΕΚ Β’ 1446/23-7-2008) και 2/81833/0022/10 (ΦΕΚ 2258 Β/31-12-2010) όμοιες
Β. Γενικές αναφορές
Στις πιστώσεις του ΚΑΕ 0871 καταλογίζονται και οι δαπάνες για την αμοιβή ιδιωτών ιατρών και οδοντιάτρων που επισκέπτονται κρατουμένους στις φυλακές κλπ, οι οποίοι αμείβονται βάσει των διατάξεων της ανωτέρω με αριθ. 2 κ.υ.α.
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, να ελέγχεται η κανονικότητα της δαπάνης σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών δεν έχει εκδοθεί απόφαση καθορισμού δικαιολογητικών, βάσει όμως των κείμενων διατάξεων απαιτούνται επιπλέον των δικαιολογητικών που αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης στον ιατρό και: α) απόφαση ανάληψης της δαπάνης δημοσιευμένη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ η οποία να προηγείται της πραγματοποίησης της δαπάνης β) σύμβαση του ιατρού με τον Διευθυντή του σωφρονιστικού καταστήματος γ) κατάσταση των πραγματοποιηθεισών ιατρικών πράξεων κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η δαπάνη με το κόστος εκάστης αυτών. Το ποσό που καταβάλλεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που τίθεται βάσει της 2/532/0022/24-1-2002 (ΦΕΚ 106/Β΄) κ.υ.α. δ) απόδειξη παροχής υπηρεσιών του ιατρού.
Δ. Κρατήσεις
Κράτηση φόρου εισοδήματος 20% (άρθρα 62 και 64 παρ. 2 Ν. 4172/13 ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013).

IX. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΛΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΚΛΠ. ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

Α. Διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων
 • Π.Δ. 258/86 (ΦΕΚ Α’ 121/8-8-1986) Κώδικας Ποινικής Δικονομίας , άρθρο 581.
 • Π.Δ. 1114/77 (ΦΕΚ Α’ 360/21-11-1977) Περί συστάσεως παγίας προκαταβολής εις τα Πρωτοδικεία του Κράτους.
 • Αριθμ. 35163/1274/85 κ.υ.α (ΦΕΚ Β’ 239/30-4-1985) Καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων κλητευόμενων μαρτύρων ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων ή των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών και υπό των ιδίων δικαστηρίων και Αρχών διοριζομένων πραγματογνωμόνων, μεσεγγυούχων και ερμηνέων, των λαϊκών μελών του ΜΟΚ, ως και περί των προϋποθέσεων και της διαδικασίας αναγνωρίσεως και πληρωμής των δικαιούχων.
Β. Γενικές αναφορές
Οι αποζημιώσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 581 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και πληρώνονται από πάγιες προκαταβολές που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό στα Πρωτοδικεία της χώρας. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνωρίσεως και πληρωμής των δικαιούχων έχουν καθοριστεί με την αριθ. 35163/1274 της 11/30 Απριλ. 1985 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β 239). Οι πιστώσεις για τον σκοπό αυτό εγγράφονται στον ΚΑΕ 0871.
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά συμβάλουν, έτσι ώστε μετά τη δέσμευση συγκεκριμένου ποσού και τη διαπίστωση της μη παραγραφής της απαίτησης, να ελέγχεται η κανονικότητα της δαπάνης σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/14. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών δεν έχει εκδοθεί απόφαση καθορισμού δικαιολογητικών, βάσει όμως των κείμενων διατάξεων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων αποκατάστασης της πάγιας προκαταβολής απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, β) η κλήση του μάρτυρα πάνω στην οποία ο Δικαστικός λειτουργός που διευθύνει τη συζήτηση και ο ανακριτικός υπάλληλος που εξέτασαν το μάρτυρα βεβαιώνουν για την εμφάνιση του Μάρτυρα, την απόσταση του Δικαστηρίου από τον τόπο κατοικίας του (που αναφέρεται στα άρθρ. 2 και 4) και τις ημέρες που απασχολήθηκε συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών ταξιδιού και γ)ειδικό έντυπο στο οποίο συντάσσεται απόδειξη εξόφλησης που υπογράφεται από το μάρτυρα και προσυπογράφεται από τον αρμόδιο για την πληρωμή του, προς βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του μάρτυρα, μετά από έλεγχο των στοιχείων της ταυτότητας του. Για τους ερμηνείς αντί του δικαιολογητικού β προσκομίζεται έγγραφη βεβαίωση του ανακριτικού υπαλλήλου που τον διόρισε ή του εισαγγελέα ή του προέδρου (κατά την διαδικασία στο ακροατήριο) για το διορισμό και το χρόνο απασχόλησης τους. Για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων σε κλητευόμενους μάρτυρες και ερμηνείς απαιτούνται επιπλέον τα δικαιολογητικά που κάθε φορά προβλέπονται για την καταβολή των εξόδων αυτών σε δημοσίους υπαλλήλους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση καθορισμού δικαιολογητικών για το σκοπό αυτό (Βλ. Σχετικό κεφάλαιο ΚΑΕ 0719). Για τον έλεγχο της απαιτούμενης ελάχιστης απόστασης μεταξύ έδρας του δικαστηρίου και τόπου κατοικίας του δικαιούχου μπορεί να γίνεται χρήση του ηλεκτρονικού οδηγού υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων.
Για την καταβολή της αμοιβής πραγματογνωμόνων: α) εφόσον πρόκειται για έγγραφη πραγματογνωμοσύνη, πίνακας που καταρτίζει ο πραγματογνώμονας στο τέλος του κείμενου της πραγματογνωμοσύνης και περιλαμβάνει τα έξοδα στα οποία έχει υποβληθεί και την αμοιβή που αξιώνει, β) για πραγματογνωμοσύνη που πραγματοποιείται στο ακροατήριο, πρακτικό του δικαστηρίου στο οποίο έχει καταχωριστεί δήλωση του πραγματογνώμονα που καθορίζει τα ποσά των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν και της αμοιβής του και γ) πράξη εκκαθάρισης του αρμοδίου σύμφωνα με τις παραγράφους 5 -7 του αρθ. 6 της ανωτέρω απόφασης οργάνου δ) εξοφλητική απόδειξη του πραγματογνώμονα. Η αμοιβή των πραγματογνωμόνων γιατρών καθορίζεται σύμφωνα με το τιμολόγιο που ισχύει για τους γιατρούς του Δημοσίου, των υπολοίπων δε σύμφωνα με την έκταση της απασχόλησής τους. Η Αποζημίωση μεσεγγυούχων και φυλάκων αντικειμένων που έχουν κατασχεθεί και τα σχετικά έξοδα εκκαθαρίζονται από την αρχή που διέταξε την μεσεγγύηση ή φύλαξη ή από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της περιφέρειας και διαβιβάζεται η εκκαθάριση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τα σχετικά δικαιολογητικά για την πληρωμή του δικαιούχου.

 

Δ. Κρατήσεις
3% χαρτόσημο και 20% επ’ αυτού ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των αποζημιώσεων (όχι επί των εξόδων) (άρθ. 13 παρ. 4 Π.Δ. 28/28-7-31 (ΦΕΚ Α’ 239) «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου»).
Ε. Επισημάνσεις, εγκύκλιοι ΓΛΚ, Νομολογία
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο